PET og FE bør lovreguleres

PET og FE bør lovreguleres – overholdelse af almindelig retsprincipper skal være i fokus

Retspolitisk Forening har afgivet høringssvar om betænkningen om PET og FE (nr. 1529/2012).

Betænkningen er et resultat af et udvalgsarbejde, der begyndte i 1998 med forhenværende højesteretsdommer Hugo Wendler Pedersen som formand. Betænkningen er på over 500 sider.

Hele betænkningen kan ses her http://jm.schultzboghandel.dk/publikationer/publikationsdetaljer.aspx?PId=eb161668-5ae5-4d98-b4bf-e0e95ac52409

Retspolitisk Forening finder det positivt, at udvalget med sit arbejde yder et overordentlig væsentligt bidrag til forståelsen af efterretningstjenesternes virksomhed.

Efterretningstjenesterne arbejder i sagens natur med en vis diskretion. Men det må ikke betyde, at der sættes begrænsninger for overholdelse af almindelige retsprincipper i tjenesternes arbejde.

Foreningen finder det derfor væsentligt, at begge efterretningstjenesters virksomhed lovreguleres i videre omfang, end det hidtil er sket.

Denne lovregulering bør bl.a. omfatte
•særlig bestemmelse om samarbejdet mellem PET/FE og udlændingemyndighederne
•nøjere præcisering af relevanskriteriet for indsamling af oplysninger
•at persondataloven også omfatter PET og FE
•et forbud mod registrering af oplysninger om personer alene på grundlag af deres lovlige politiske virksomhed
•en direkte indsigtsret, som kun i visse nærmere angivne undtagelsestilfælde kan fraviges
•en styrket demokratisk kontrol
•pligt for civile agenter til at oplyse skattemyndigheder m.fl. om ders virke
•krav om udsendelse af en årlig beretning.

Se Retspolitisk Forenings høringssvar i sin helhed her: https://www.retspolitik.dk/?page_id=20

Skriv et svar