RPF generalforsamling 2024

Indkaldelse til generalforsamling

Lørdag, den 13. april 2024, kl. 13.00, Mellemfolkeligt Samvirke, Globalhagen House, Fælledvej 12, 2200 København N: Equality Room

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning fra bestyrelsen og temagrupper om foreningens virksomhed
  3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne foreningsår
  4. Fastsættelse af hovedretningslinjer for foreningens virksomhed, herunder angivelse af væsentlige og kommende arbejdsopgaver og eventuelle emner eller forslag fremsat af bestyrelsen eller medlemmer
  5. Valg af bestyrelse
  6. Valg af revisor
  7. Fastsættelse af kontingent

Forslag fra bestyrelsen

  1. For studerende er første års medlemskab af Retspolitisk Forening gratis
  2. Modtagere af Kafkatten får samtidig et års gratis medlemskab af Retspolitisk Forening
  3. Eventuelt 

Dagsordenen er udsendt til medlemmerne den 16.3.2024

KAFKAT til Stenbroens Jurister

 Retspolitisk Forening: pressemeddelelse om uddeling af foreningens hæderspris KAFKAT i 2024

Retspolitisk Forenings hæderspris, KAFKAT, uddeles i 2024 til Stenbroens Jurister Stenbroens jurister for deres arbejde med at sikre kompetent retshjælp til nogle af de svagest stillede borgere i Danmark.

Bestyrelsesmedlem i Retspolitisk Forening, Esben Obel, motiverer tildelingen med, at Stenbroens Jurister har påtaget sig den både krævende og vigtige opgave at sikre udsatte borgere som hjemløse, sexarbejdere og stofafhængige retshjælp. En retshjælp der udføres af kompetente jurister både på gadeplan og i retshjælpens lokaler i København og Århus. 

I anledning af KAFKAT-uddelingen afholdes en debat mellem prismodtagerne og tilhørerne med udgangspunkt i spørgsmålet:

Hvilke udfordringer er der i arbejdet med retshjælp til særligt udsatte borgere, og hvordan sikres den effektive udnyttelse af disse borgeres rettigheder?

Debatten vil blive modereret af Esben Obel. 

Prisuddeling og debat sker 

lørdag den 13. april 2024 kl. 14.30 – 16.00 i Mellemfolkeligt Samvirkes lokaler, Fælledvej 12, 2200 København N (Equality Room bagerst i gården)

Alle er velkomne.

Kontakt: Amalie Starch tlf. 26287019

 

Høringssvar om styrkelse af efterretningstjenesterne: ingen løsning på problemer

RPF har i årevis arbejdet for effektiv og uvildig kontrol af efterretningstjenesterne, så den
almene offentlighed kan forvisse sig om, hvor vidt basale frihedsrettigheder respekteres og
iagttages under tjenesternes virke. Det seneste par års adskillige “sager” dokumenterer, at det
ikke er tilfældet: lige fra de officielt ubekræftede forlydender om amerikanske NSA’s fortsatte
ulovlige tapning af telekabler på dansk territorium til anklagemyndighedens nylige opgivelse
af angiveligt oplagte straffesager om alvorlige og grove straffelovsovertrædelser ved
overtrædelse af tavshedspligten.
Det fremlagte udkast indeholder ingen løsning på de problemer. Folketingets kontroludvalg
foreslås ganske vist udvidet mht. antal medlemmer og givet beføjelse til møder med Tilsynet
med Efterretningstjenesterne (TET), men ses ikke udstyret med nogen kompetence til at gå
videre med evt. problemer til f.eks. egne partifæller, endsige en bredere offentlighed.

Læs hele høringssvaret her: Høringssvar om styrkelse af efterretningstjenesterne

Lovforslag om nedbringelse af langebehandlingstider ved domstole har positive takter, men RPF har også kritik

Lovforslaget har mange enkeltpunkter, og RPF fremdrager tre af ændringsforslagene, som efter vor opfattelse bør overvejes meget nøje, idet de foreslåede forenklinger risikerer at sætte fornøden omhyggelighed over styr, således at retfærdigheden kan tage skade.

Læs hele høringssvaret her: Høringssvar om forslag til lov om ændring af retsplejeloven, straffeloven mm (nedbringelse af ventetider og den lange behandlingsvarighed ved domstolene)