Lovforslag om nedbringelse af langebehandlingstider ved domstole har positive takter, men RPF har også kritik

Lovforslaget har mange enkeltpunkter, og RPF fremdrager tre af ændringsforslagene, som efter vor opfattelse bør overvejes meget nøje, idet de foreslåede forenklinger risikerer at sætte fornøden omhyggelighed over styr, således at retfærdigheden kan tage skade.

Læs hele høringssvaret her: Høringssvar om forslag til lov om ændring af retsplejeloven, straffeloven mm (nedbringelse af ventetider og den lange behandlingsvarighed ved domstolene)

 

RPF er kritisk over for forslag til ændringer i offentlighedsloven

RPF er enig i, at offentligt ansatte skal beskyttes mod personlig forfølgelse og andre utilbørligheder som følge af deres arbejde, og at retten til aktindsigt ikke må misbruges dertil. For så vidt angår nærværende lovudkast, har vi dog følgende kritiske bemærkninger.

RPF nærer stor betænkelighed ved den skitserede retstilstand, hvor grænserne for afslag på en aktindsigt vil være meget skønsmæssige og flydende til ugunst for borgerne. 

RPF anbefaler nogle ændringer. Læs hele høringssvaret her høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af offentlighedsloven – øget beskyttelse af offentligt ansatte

Jens Lyhne, tidligere bestyrelsesmedlem og revisor, er død.

Jens Lyhnes retspolitiske engagement startede i 1970´erne i den danske Berufsverbot-komite. I 1980´erne meldte han sig ind i Retspolitisk Forening, da han engagerede sig i og ville støtte det grundlag og det retspolitiske arbejde, der fandt sted i foreningen.

Jens blev medlem af bestyrelsen omkring 1990 og fortsatte som sådan i de næste 15 år. I bestyrelsen påtog Jens sig mange opgaver i forbindelse med afholdte arrangementer/møder, økonomi, nyhedsblade/-breve, bogudgivelse (2003, Retspolitiske udfordringer) og intern administration mv. Han gjorde i alle årene en stor og værdifuld indsats i og for de skiftende bestyrelser. Da han senere blev mere sygdomssvækket, trak han sig fra bestyrelsen, men fortsatte så loyalt som foreningens revisor til sin død. Jens døde 79 år gammel den 2. december 2023.

Æret være hans minde!

Peter Arnborg, tidl. bestyrelsesmedlem i flere perioder, hvor Jens var aktiv i foreningen.

 

RPF er kraftigt imod lovforslag, som retter sig mod åbenlys og systematisk handel med ulovlige stoffer

Retspolitisk Forening udtaler sig kraftigt imod vedtagelse af forslaget. Et par citater fra høringssvaret:

“udgøre et indgreb, som strider med den personlige frihed herunder også retten til at forsamle sig, for de personer som bliver genstand for f.eks. zoneforbuds afgørelser udstedt af politiet.” 

“fremover vil kunne ske varetægtsfængsling for overtrædelse af det foreslåede zoneforbud” 

“præget af en generel vilkårlighed samt et elastisk fortolkningsgrundlag, sammenholdt med at kompetencen til udstedelse heraf henhører under politiet selv.”

Læs hele det grundige høringssvar her høringssvar over lovforslag om initiativer mod åbenlys og systematisk handel med ulovlige stoffer

Nyhedsbrev september 2023

Regeringens lovforslag om forbud mod koranafbrænding skaber stor debat. I nyhedsbrevet kan du læse om RPF’s høringssvar til netop dette forslag. Medlemmer af høringspanelet Bjørn Elmquist og Søren Verdoner har stået for udarbejdelsen.

 I indlægget Religion og racisme i Danmark skriver Niels Valdemar Vinding, lektor på Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet kritisk om Danmarks manglende handling over for racisme og intolerance.

Trist er det, at Søren Verdoner og Julie Jeeg har måttet skrive mindeord for Silas Dam, som tilbage i april måned fik Retspolitisk Forenings pris, KAFKAT, for sit kolossale og vedholdende arbejde for bedre rettigheder i den psykiatri, der ellers havde svigtet ham grænseløst.

Læs det hele her: Nyhedsbrev_september23