Høringssvar vedr. styrket indsats mod stalking – både positivt og negativt

Retspolitisk Forening ser positivt på, at der bliver gjort et forsøg på at lappe hullerne i lovgivningen på området, for derved at sikre ofre for stalking, chikane og øvrig uønsket adfærd. Vi anser det for særligt positivt, at der ved lovforslaget gennemførelse vil blive prioriteret en særskilt enhed ved politiet,  samt at der sikres ofre for kriminaliteten adgang til bistandsadvokat.

MEN vi  har til gengæld visse retssikkerhedsmæssige betænkeligheder med forslaget, idet der mangler klarhed over, hvilke forhold der kriminaliseres, og over hvordan bestemmelsen vil fungere i samspil med eksisterende straffebestemmelser.

Desuden er det betænkelig,t at klagefristen skæres så markant, og at der sker en væsentlig strafskærpelse.

Læs hele høringssvaret her Høringssvar vedr. styrket indsats mod stalking

Høringssvar: RPF positiv over for lovforslag om beskyttelse af personer med handicaps mod hadefulde ytringer

Retspolitisk Forening er positivt stemt over forslaget, som vil indebære en styrkelse af personer med handicaps beskyttelse mod hadefulde ytringer i det offentlige rum og en ligestilling af personer med handicap med andre udsatte grupper.

Lovgivning kan dog ikke stå alene. Hvis personer med handicap (og andre minoriteters) adgang til at deltage i den offentlige debat uden at blive udsat for hadtale for alvor skal sikres, kræver det, at omfanget af problemet i første omgang afdækkes i fortsættelse af f.eks. Trygfondens undersøgelse fra 2021 ”Angreb i den offentlige debat på Facebook”. Regeringen bør derfor overveje at følge lovændringen op med en egentlig handleplan, der eventuelt kombineret med en oplysningskampagne kan sikre, at personer med handicap har en effektiv og reel mulighed for at deltage i den offentlige debat uden at skulle frygte at blive udsat for hadtale.

Læs hele høringssvaret her Styrket beskyttelse af personer med handicaps

Retssikkerhedsmæssigt betænkeligt, når en myndighed skal kontrollere sig selv – høringssvar

Det er generelt retssikkerhedsmæssigt betænkeligt, når en myndighed skal kontrollere sig selv, således som det fremgår af udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om politiets anvendelse af droner. 

Foreningen vurderer således, at det harmonerer bedst med retsstatsprincipper, herunder sikring af uvildighed, at den nuværende indberetningsprocedure fastholdes. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen henhører under et andet ressortministerium, og vil derfor ikke på samme måde som Rigspolitiet kunne tænkes at have en interessekonflikt ift. håndtering af indberetninger om havari i forbindelse med politiets brug af droner. Læs hele høringssvaret her: Høringssvar over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om politiets anvendelse af droner, juni21