Ombudsmand bør også undersøge selskaber

Retspolitisk Forening kritiserer i sit høringssvar til forslaget om at ændre ombudsmandsloven, at Folketingets ombudsmands også bør kunne undersøge selskaber, der ved lov eller aftale (privatisering og udlicitering) udfører opgaver, som er det offentliges ansvar eller som hidtil har været udført at det offentlige.

Retspolitisk Forening kan i det hele tiltræde de foreslåede ændringer vedrørende udkast til lov om ændring af ombudsmandsloven. De udgør samlet en velbegrundet ajourføring af lovgrundlaget for Ombudsmandens virksomhed.

Retspolitisk Forening finder imidlertid, at den foreslåede affattelse af  § 7 stk. 4 bør strammes således, at ombudsmandens kompetence tillige skal omfatte selskaber o.l., der ved lov eller aftale (privatisering, udlicitering) udfører opgaver, hvis ansvar påhviler en offentlig myndighed, eller som hidtil er udført af en offentlig myndighed (stat, kommuner) eller som i det væsentligste bekostes af det offentlige eller endeligt som er eller har karakter af myndighedsopgaver.

Derved sikres, at opgaver, hvis ansvar i princippet påhviler offentlige myndigheder, umiddelbart bliver omfattet af ombudsmandens kompetence uanset, om der af vedkommende ressortminister er fastsat regler eller lovgivet om, at offentlighedsloven/forvaltningsloven skal gælde for disse.

Læs hele høringssvaret

Skriv et svar