Høringssvar om fribyer

Retspolitisk Forening har henvist til PENs høringssvar til kulturministeriets lovforslag om fribyer. Læs høringssvaret herunder:  

Vedr. Jnr. 2007/4032-32

Høringssvar til forslag til Lov om ændring af lov om litteratur (fribyordning)

Vi vil gerne på vegne af Dansk PEN udtrykke vores anerkendelse af, at der nu ligger et konkret lovforslag om fribyer i Danmark. Vi vil også takke Kulturministeriet for at have bevirket, at en af Dansk PENs mærkesager, en dansk fribyordning, nu ser ud til at blive realiseret med et flertal i folketinget.

Uanset hvordan den endelige udformning af loven bliver, stiller Dansk PEN sig naturligvis til rådighed for det videre arbejde med gennemførelsen af initiativet.

Vi har kun følgende bemærkninger til lovforslaget:

Brugen af betegnelsen ”forfattere” og ”litterær virksomhed” der går igen i både det konkrete lovforslag, og i bemærkningerne til lovforslaget, er dels upræcis, og dels efter vores opfattelse uhensigtsmæssigt begrænsende. 

Vi ved fra vores daglige arbejde med mange hundrede sager om forfølgelse af skribenter, at mange andre kunstnere; billedkunstnere, dramatikere, musikere og sangskrivere i en lang række tilfælde er i præcis den samme truende situation, og vi er derfor af den opfattelse at den danske ordning bør være inkluderende, snarere end ekskluderende, dvs. den bør gøres åben for, at undtagelsesvist også andre kunstnere, eksempelvis sangskrivere og musikere, kan omfattes i ordningen.

Vi forstår naturligvis godt, at det i nogle tilfælde kan være vanskeligt at trække grænser, men for de fleste af de nævnte gruppers vedkommende, så findes der vedfunderede, troværdige og solide internationale organisationer der i tvivlstilfælde kan bruges som sparringspartnere.

Dansk PEN foreslår altså, at der i lovforslaget gives mulighed for, at andre kunstnere end forfattere kan blive omfattet af ordningen, og at der i de dele af lovforslaget, hvor ICORNs centrale rolle i ordningen er omtalt, samtidig gives mulighed for, at også andre anerkendte internationale kunstnerorganisationer, herunder især International PENs søsterorganisation Freemuse, vil kunne komme i betragtning som samarbejdspartnere.

Det skal dog samtidig understreges, at vi naturligvis bakker op om lovforslagets pointering af, at ICORN og International PENs Writers in Prison Committee spiller en afgørende rolle i vurderingen og udvælgelsen af de personer der måtte søge om et fribyophold i Danmark..

Vi håber, at denne bemærkning vil blive taget med i de videre overvejelser og vi imødeser, med stor forventning, det endelige lovforslag til snarlig vedtagelse.

Med venlig hilsen Anders Jerichow, præsident for Dansk PEN, Anne Marie Ejrnæs, Dansk PENs friby-koordinator, Mille Rode, sekretariatsleder