Generalforsamling referat 2005

Referat af Dansk Retspolitisk Forenings Generalforsamling 9. april 2005
Ahlefeldtsgade 33, Kbh K

Dagsorden i henhold til § 4 i DRFs vedtægter om generalforsamling

Ad. 1. valg af dirigent
Niels Groth blev valgt til dirigent.

Ad. 2. Beretning fra bestyrelsen og arbejdsgrupperne om foreningens virke
På bestyrelsens vegne aflagde formanden beretning, der kan ses på hjemmesiden.

Beretning fra arbejdsgrupperne:
Isolationsgruppen ved Henning Glahn:
Supplement af Bent Sørensen om enrumsanbringelser
  Beretningen kan ses på hjemmesiden.

Gruppen om Børn i Retsvæsenet ved Nina Koeller:
Gruppen har gennem året ikke fremlagt noget konkret udspil, men har mange gode overvejelser om nye tiltag, herunder spørgsmålet om børns vidneudsagn.

Gruppen om tvangsanbringelse ved Jens Lyhne:
  Beretningen kan ses på hjemmesiden.

Blad-gruppen ved Jens Lyhne:
  Beretningen kan ses på hjemmesiden.

Bemærkninger til formandens beretning:
Ebbe Brems foreslog at benytte noget af foreningens overskud på bogudgivelser. Jørgen V. Jepsen oplyste, at DRF er i gang med at overveje et samarbejde med forlaget Frydenlund bl.a. om evt. udgivelse af en retspolitisk årbog.

Henri Brudzewski foreslog at medlemsbladet promoveres bredere og mere målrettet søges ud på alle biblioteker.

Bemærkninger til arbejdsgrupperne beretninger:
 Iben Melbye foreslog Børn i Retsvæsenet-gruppen at fokusere på retten til at sige nej.

Bjørn Elmquist foreslog at samme arbejdsgruppe også drøftede falske erindringer og falske vidneudsagn.

Beretningerne blev herefter godkendt.
Ad. 3. Aflæggelse af regnskab.
Kasserer Lulla Fochhammer forelagde regnskabet for 2004 og gennemgik det. Regnskabet kan ses på hjemmesiden

Revisor Anne Warnock fremlagde bemærkningsfri erklæring om regnskabet.
Ad. 4. Fastsættelse af hovedretningsliner for foreningens virksomhed, herunder angivelse af væsentlige og kommende arbejdsopgaver og eventuelle emner efter forslag fremsat af bestyrelsen eller medlemmer
Ebbe Brems foreslog en konference afholdt om på strukturreformen og de retssikkerhedsgarantier, som i den forbindelse risikerer at forsvinde, samt om sociale minimumsrettigheder. Han lovede at fremsende et konkret forslag til bestyrelsen.
 
Tage Andersen henledte opmærksomheden på den belastning af en domfældts resocialisering, som følger af domstolsafgørelser om, at den dømte skal afholde sagsomkostninger, herunder udgifterne til DNA-undersøgelser. Han nævnte også varetægtsfængsling som en opgave for DRF.

Ulrik Guldbæk foreslog en arbejdsgruppe om sagsomkostninger nedsat.

Elinor Palm Pedersen så gerne, at DRF tog spørgsmålet om surrogatfængsling af psykisk syge op.
Ad. 5. Valg af bestyrelse.
Formanden oplyste, at Nanna W. Gotfredsen ikke var villig til genvalg, samt, at Leif Hermann var villig til at overgive sin bestyrelsesplads. Den resterende siddende bestyrelse med suppleanter bortset fra Nanna W. Gotfredsen var villig til genvalg. Dog ønskede Lulla Forchhammer ikke at fortsætte som kasserer.

Jørgen V. Jepsen foreslog adjunkt ph.d. Thomas Elholm, Odense Universitet, som nyt medlem af bestyrelsen.

Bjørn Elmquist foreslog stud. jur. Kirsten Christensen som nyt medlem af (og som sekretær for) bestyrelsen.
 
Følgende blev valgt:

Bjørn Elmquist, Jørgen V. Jepsen, Jens Lyhne, Lulla Forchkammer, Jeff Jørgensen, Noe Munck, Maria Wamsler, Thomas Elmholm og Kirsten Christensen. Bestyrelsen suppleanter er som tidligere Iben Melbye og Hanne Petersen.
Ad. 6. Valg af revisor.
Anne Varnock genopstillede og blev genvalgt.
Ad. 7. Fastsættelse af kontigent.
På forslag fra den afgåede bestyrelse blev kontingentet fastsat uændret til 400 kr. årligt, dog 100 kr. for studerende og pensionister.
Ad. 8. Eventuelt
Jens Brødsted henledte evt. DJØF-medlemmer på et snarligt AAK-møde og fremkom med en anbefaling vedrørende en afstemning.

Referat ved
Kirsten Christensen
14 april 2005, København