Årsberetning for 2007

BERETNING 2007 FOR
DANSK RETSPOLITISK FORENING
GENERALSAMLINGEN
5. april 2008
1. Om beretnings- og regnskabsåret

Efter vedtægterne følger foreningsåret kalenderåret. Denne beretning dækker dog som sædvanlig perioden mellem to generalforsamlinger, dvs. frem til generalforsamlingen den 5. april 2008 svarende til bestyrelsens valgperiode.

Foreningens kasserer aflægger selvstændig beretning for regnskabsåret 2007.
2. Bestyrelsen

Siden generalforsamlingen 2007 har bestyrelsen bestået af Tage Andersen, Peter Arnborg, Kirsten M. Christensen (sekretær), Bjørn Elmquist (formand), Jørgen V. Jepsen, Jens Lyhne (redaktør), Linda Minke,  Noe Munck, Hanne Petersen og Kristina Maria Siig. Bestyrelsens 2 studentermedlemmer har været stud. jur. Marya Akhtar fra Københavns Universitet  og stud.jur. Jeff Jørgensen, Århus Universitet (kasserer).

Sekretariatet har adresse på formandens kontor, som løser mange af de rent praktiske opgaver (uden beregning).

Bestyrelsen har holdt 4 bestyrelsesmøder. I januar 2008 blev der en fredag aften arrangeret en arbejdsmiddag, hvor der udover bestyrelsen deltog arbejdsgruppernes formænd og andre af foreningens mest aktive medlemmer med henblik på at drøfte foreningens virke. Det skete bl.a. efter et oplæg om retsfilosofi og retslære af professor Jørgen Dalberg Larsen, Århus Universitet

For at få et dækkende indtryk af bestyrelsens aktivitetsniveau skal det oplyses, at så mange af bestyrelsens løbende opgaver som muligt klares ved hjælp af elektronisk post.
3. Medlemmerne.

DRF havde ved udgangen af 2007 godt og vel 200 registrerede og betalende medlemmer. Dette tal er, hvad de registrerede angår, ca. 100 færre end for et år siden. Men som det formentlig vil erindres, annoncerede jeg i sidste års formandsberetning, at der ville blive gjort en særlig indsats med henblik på enten at få kontingentrestancer inddrevet eller at strege restanterne, og her har vi altså resultatet af det arbejde. Vi er således fremme ved et konsolideret antal af medlemmer.
4. Generalforsamlingen 2007.

I forbindelse med generalforsamlingen sidste år afholdt vi et møde med fagligt indhold. Emnet var privatlivets beskyttelse, og oplægsholdere var Birgitte Kofod Olsen, afdelingsleder på Institut for Menneskerettigheder, og advokatfuldmægtig Jacob Mchangama, skribent for den liberale tænketank CEPOS.

5. Medlemsmøder.

Året igennem har der været en række medlemsmøder, hvoraf skal nævnes:

Retssagsgruppen arrangerede et besøg i retten i Helsingborg St. Bededag den 4. maj 2007 for at studere bl.a. lydoptagelser af retshandlingen, der i Sverige er ganske udbredt modsat dansk retspleje.

Den 30. september 2007 ”Skribenter på flugt” arrangeret i samarbejde med PEN, Danmark. Det foregik i Kødbyen (Den Brune) i København og handlede om den såkaldte Friby-ordning for i udlandet forfulgte forfattere.

Den 8. oktober 2007 afholdt vi mødet ”Løsladt og hva’  så?” på Christiansborg om sagsomkostninger, straffeattester og lign., der jo har betydning for resocialiseringen af personer dømt for kriminalitet.

Samme emne, men fra en lidt anden vinkel blev drøftet på et offentligt møde om ”Fremtidens straffe”, som vi afholdt den 25. oktober 2007 i Forfatterforeningen på Christianshavn i København sammen med Retssikkerhedsfonden.

Den 12. november 2007  var DRF med til at fejre vores faste kontaktforening på Århus Universitet, Retskritisk Forum’s 20 års stiftelsesdag.

Den 1. februar 2008 var der besøg for et begrænset antal medlemmer hos den centrale IT-efterforskningsenhed hos Rigspolitiet, NITEC, i København.

Den 2. april 2008  uddelte DRF sin retspolitiske hæderspris Kafkatten for året 2007 til Café Exit på Vesterbro i København. Caféen er nyoprettet i et samarbejde mellem præsterne fra de københavnske fængsler og Fangekoret fra statsfængslet i Vridsløselille for at støtte udslusningsprocessen for strafafsonere.

Formanden har i årets løb været inviteret til diverse foreninger, skoler, universiteter, oplysningsforbund og lign. rundt i landet.  Formålet har været at orientere om DRF og at deltage i aktuelle retspolitiske debatter.

Igen i år har Jørgen V. Jepsen været DRF’s repræsentant i Rådet for Institut for Menneskerettigheder og troligt deltaget i rådsmøderne.
6. DRF-tilkendegivelser

6.1. Høringer.

Som tidligere har bestyrelsen bestræbt sig på at afgive høringssvar på de udkast til lovforslag på det retspolitiske område, som tilstilles foreningen.

Høringssvarene udarbejdes på elektronisk basis (e-mail med vedhæftede filer) fortrinsvis af bestyrelsen og arbejdsgrupperne, men også foreningens øvrige medlemmer har efter behov dannet ad hoc grupper vedrørende de enkelte høringssvar.

I årets løb er der modtaget over en snes høringsanmodninger, men vi har afgivet svar på kun ca. halvdelen af dem. De høringer, hvor der ikke er svaret, har fortrinsvis drejet sig om emner uden for foreningens traditionelle kerneområder. Nogle af høringsopgaverne har været ganske omfattende og krævet faglig specialviden.

Da fristerne for at svare ofte er meget korte, har der måttet udfoldes stor arbejdsdisciplin og effektivitet, og vi må desværre erkende, at der HAR været tilfælde, hvor vi gerne ville have svaret, men vi simpelthen ikke har kunnet nå det, da fristerne var prohibitivt korte. Det skal også betænkes, at de fleste af os har en travl og lang arbejdsdag og –uge, som arbejdet med høringssvarene skal indpasses i.

Høringssvarene lægges ud på foreningens hjemmeside og har ved mange lejligheder givet anledning til pressecitater og henvendelser om uddybning.

Det er stedse bestyrelsens opfattelse, at denne del af foreningens virke er meget central og giver et godt og seriøst grundlag for foreningens deltagelse i den offentlige debat, herunder i pressen, og vi ville gerne kunne gøre endnu mere ud af det, hvis bare tiden, herunder de uacceptabelt korte frister, og ressourcerne tillod det.
6.2. Andre udtalelser.

Der har i årets løb været mange anmodninger fra pressen om ”nu og her udtalelser” og deltagelse i interviews og mediedebatter ofte med baggrund i høringssvarene, vores offentlige møder eller aktuelle hændelser.

7. Arbejdsgrupper.

7.1. Isolationsgruppen (ved Henning Glahn).

Beretning vil blive aflagt af gruppens formand på generalforsamlingen.
7.2. Bladgruppen (ved Jens Lyhne).

Beretning vil blive aflagt af gruppens formand på generalforsamlingen.
7.3. Arbejdsgruppen vedr. vilkår for dømte ved deres løsladelse/ (ved Per Walsøe).

Beretning vil blive aflagt af medlem af gruppen Jens Lyhne på generalforsamlingen.
7.4.  Arbejdsgruppen om unge og kriminalitet (ved Jørgen V. Jepsen).

Beretning vil blive af lagt af gruppens formand på generalforsamlingen.
7.5. Arbejdsgruppen om social ret (ved Jannie Dyring).

Beretning vil blive aflagt af gruppens formand på generalforsamlingen.
7.6. ”Debatforum for de studerende på Københavns Universitet” (ved Marya Akhtar).

Beretning vil blive aflagt af gruppens formand på generalforsamlingen.
7.7. ”Retssagsgruppen” (ved Henri Brudzewsky).

Beretning vil blive aflagt af gruppens formand på generalforsamlingen.

8. Om hjemmesiden www.retspolitik.dk., elektronisk nyhedsbrev og (nye) BLOG

Kassereren Jeff Jørgensen og bestyrelsens sekretær Kirsten M. Christensen vil aflægge beretning på generalforsamlingen.

Bjørn Elmquist
Formand