Årsberetning for 2006

BERETNING 2006 FOR
DANSK RETSPOLITISK FORENING
GENERALSAMLINGEN
17. marts 2007
1. Om beretnings- og regnskabsåret

Efter vedtægterne følger foreningsåret kalenderåret. Denne beretning dækker dog som sædvanlig perioden mellem to generalforsamlinger, d.v.s. frem til generalforsamlingen den 17. marts 2007 svarende til bestyrelsens valgperiode.

Foreningens kasserer aflægger selvstændig beretning for regnskabsåret 2006.
2. Bestyrelsen

Siden generalforsamlingen 2006 har bestyrelsen bestået af Kirsten M. Christensen (sekretær), Thomas Elholm, Bjørn Elmquist (formand), Jørgen V. Jepsen, Jens Lyhne (redaktør), Iben Melbye,  Noe Munck og Hanne Petersen. Bestyrelsens 2 studentermedlemmer har været stud. jur. Marya Akhtar fra Københavns Universitet (nyvalgt) og stud.jur. Jeff Jørgensen, Århus Universitet (kasserer).

Tina Bavnbæk blev indvalgt som nyt medlem af bestyrelsen på generalforsamlingen i april 2006, men måtte nogle måneder senere udtræde, da hun fik job på Grønland.

Sekretariatet har adresse på formandens kontor, hvor mange af de rent praktiske opgaver løses (uden beregning).

Bestyrelsen har holdt 5 bestyrelsesmøder. Forud for mødet i januar 2007 blev der en fredag aften arrangeret en arbejdsmiddag, hvor der udover bestyrelsen deltog arbejdsgruppernes formænd og andre af foreningens mest aktive medlemmer med henblik på at drøfte foreningens virke. Det skete bl.a. efter et oplæg om den aktuelle retspolitiske tilstand af Preben Wilhjelm.

Som det ses, er der i årets løb ligesom sidste år afholdt færre bestyrelsesmøder, end det tidligere var normen. Det sker for at begrænse rejseudgifter. Så mange af de løbende opgaver som muligt klares ved hjælp af elektronisk post. Bestyrelsens høje aktivitetsniveau er således ikke slækket. Snarere forhøjet.
3. Medlemmerne.

DRF havde ved udgangen af 2006 320 registreret som medlemmer, men omkring 100 af dem har ikke betalt kontingent, jfr. kassererens beretning. Der vil i de kommende måneder blive gjort en særlig indsats med henblik på enten at få restancerne inddrevet eller at strege restanterne.

Nettoantallet af medlemmer er på niveau med sidste år, især på grund af en pæn medlemstilgang fra Københavns Universitet, hvor vores nye bestyrelsesmedlem Marya Akhtar har fået rekrutteret mange førsteårsstuderende. Under punkt 7 ”Arbejdsgrupper” er der nogle bemærkninger om planer for, hvorledes specielt disse nye studentermedlemmer kan inddrages aktivt i foreningens arbejde.
4. Generalforsamlingen 2006.

Vanen tro afviklede vi i forbindelse med generalforsamlingen et møde med fagligt indhold. Modtageren af Kafkatten 2006 Rubya Mehdi, forskningsadjunkt ved Carsten Niebuhr Afdelingen på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet, og konsulent i Høje-Taastrup Kommune, fremkom med et oplæg til debat om ”Retskulturer og ytringspraksis i forandring”.
5. Medlemsmøder.

Året igennem har der været en række medlemsmøder, især i København og i Århus. De første af dem blev nævnt allerede i sidste års beretning, fordi generalforsamlingen lå ret langt inde i året.

I januar 2006 arrangerede DRF sammen med PEN, DJØF og Dansk Journalistforbund det 4. i rækken af offentlige møder om ytringsfrihed ”Ansattes ytringsfrihed – mantra eller
pligt ?” i DJØFs kursuscenter i København. 

I marts havde foreningen et offentligt debatmøde ”På vej mod en politistat?” på Århus Universitet.

I maj arrangerede vi sammen med Socialpolitisk Forening et møde i Fællessalen på Christiansborg om ”Straf og hvorfor”.

I oktober afholdtes debatmøde på Københavns Universitet om kriminelles vilkår ved tilbagevenden til samfundet efter endt afsoning, hvorfra nogle af indlæggene senere blev bragt i temanummeret af ”Retspolitik”.

I februar 2007 arrangerede vi sammen med Socialpolitisk Forening og Retskritisk  Forum et offentligt møde om ”Hvordan straffer vi?” på Århus Universitet.

Formanden har i årets løb været inviteret rundt til diverse foreninger og lign. i landet, f.eks. Rotary i Taastrup, Amnesty Internationals week-end seminar på LO-skolen i Helsingør, på Syddansk Universitet i Odense og – flere gange – på Universitetet i København. Formålet har været at orientere om DRF og at deltage i aktuelle debatter.

Også flere af foreningens medlemmer har ageret på foreningens vegne i forskellige sammenhænge, hvoraf her skal nævnes
– deltagelse i en støttegruppe for den kurdiske ROJ TV-station i Danmark,
– møde sammen med Amnesty International med justitsministeriet om politiklagenævnene,
– forberedelser sammen med Socialpolitisk Forening af et Socialt Forum,
– opnåelse af bevilling fra kulturministeriet til en møderække i 2007 om ”Skribenter på flugt” i samarbejde med PEN og Dansk Journalistforbund,
– møde med Det kriminalpræventive Råd.
 
Siden foreningens optagelse i Rådet for Institut for Menneskerettigheder har Jørgen V. Jepsen været DRF’s repræsentant dér.
6. DRF-tilkendegivelser

6.1. Høringer.

Også i år har bestyrelsen bestræbt sig på at afgive høringssvar på de udkast til lovforslag på det retspolitiske område, som tilstilles foreningen.

Høringssvarene udarbejdes fortrinsvis af bestyrelsen og arbejdsgrupperne, men også foreningens øvrige medlemmer har efter behov dannet ad hoc grupper vedrørende de enkelte høringssvar.

I årets løb er der modtaget 19 høringsanmodninger og afgivet svar på 15 af dem. De høringer, hvor der ikke er svaret, har drejet sig om emner uden for foreningens traditionelle kerneområder. Nogle af høringsopgaverne har været ganske omfattende og krævet faglig specialviden.

Da fristerne for at svare ofte er meget korte, har der måttet udfoldes stor arbejdsdisciplin og effektivitet.

Høringssvarene lægges ud på foreningens hjemmeside og har ved flere lejligheder givet anledning til pressecitater og henvendelser om uddybning.

Det er bestyrelsens opfattelse, at denne del af foreningens virke er meget central og giver et godt og seriøst grundlag for foreningens deltagelse i den offentlige debat, herunder i pressen.
6.2. Andre udtalelser.

Der har i årets løb været mange anmodninger fra pressen om ”nu og her udtalelser” og deltagelse i interviews og mediedebatter ofte med baggrund i høringssvarene, vores offentlige møder eller aktuelle hændelser.
7. Arbejdsgrupper.

7.1. Isolationsgruppen (ved Henning Glahn).

Beretning vil blive aflagt af gruppens formand på generalforsamlingen.

7.2. Børn i retssystemet (ved Nina Koeller).

Gruppen har færdiggjort sit arbejde, så gruppen vil ved sin formand på generalforsamlingen blive takket for sin indsats.

7.3. Bladgruppen (ved Jens Lyhne).

Beretning vil blive aflagt af gruppens formand på generalforsamlingen.

7.4. Arbejdsgruppen vedr. vilkår for dømte ved deres løsladelse (ved Per Walsøe).

Beretning vil blive aflagt af medlem af gruppen Jens Lyhne på generalforsamlingen.

7.5.  Arbejdsgruppen om unge og kriminalitet (ved Jørgen V. Jepsen).

Beretning vil blive af lagt af gruppens formand på generalforsamlingen.

7.6. Andre arbejdsgrupper.

På generalforsamlingen vil der blive oplyst om to nye arbejdsgrupper: én om retssikkerhed i socialpolitikken og én med karakter af debatforum for de studerende på Københavns Universitet
8. Om hjemmesiden www.retspolitik.dk. og elektronisk nyhedsbrev.

Bestyrelsens sekretær Kirsten M. Christensen vil aflægge beretning på generalforsamlingen, hvoraf bl.a. fremgår, at der er ca. 250 abonnementer på nyhedsbrevet.

Bjørn Elmquist
Formand