Årsberetning for 2005

BERETNING 2005 FOR
DANSK RETSPOLITISK FORENING
GENERALSAMLINGEN
29. APRIL 2006
1. Om beretnings- og regnskabsåret

Ifølge vedtægterne følger foreningsåret kalenderåret. Dog dækker denne beretning som sædvanlig perioden mellem to generalforsamlinger, d.v.s. fra sidste generalforsamling den 9. april 2005 til generalforsamlingen den 29. april 2006. Dette svarer også til bestyrelsens valgperiode.

Foreningens kasserer aflægger selvstændig beretning for regnskabet.

2. Bestyrelsen

Siden generalforsamlingen 2005 har bestyrelsen bestået af Kirsten M. Christensen (sekretær – nyvalgt), Thomas Elholm (nyvalgt), Bjørn Elmquist (formand), Lulla Forchammer (kasserer frem til september 2005, hvor L.F. udtrådte af bestyrelsen), Jørgen V. Jepsen, Jens Lyhne (redaktør), Iben Melbye,  Noe Munck og Hanne Petersen. Bestyrelsens 2 studentermedlemmer har været stud.jur. Jeff Jørgensen, Århus Universitet (kasserer fra september 2005) og stud. jur. Maria Wamsler fra Københavns Universitet.

De problemer med sekretærposten, der blev beskrevet i beretningen fra 2004 er heldigvis løst. Den nytiltrådte sekretær har året igennem overtaget en lang række af de funktioner, som  bestyrelsesmedlemmerne havde måttet dele mellem sig i den sekretærløse tid.. Sekretariatet har fortsat adresse på formandens kontor, hvor mange af de rent praktiske opgaver løses af advokatsekretæren.

Om baggrunden for Lulla Forchammers tilbagetræden skal oplyses, at hun på grund af helt overvældende arbejdspres i sit hverv som advokat, bl.a. for Christiania i forhold til Københavns Kommune, desværre ikke så anden udvej end at trække sig ud af bestyrelsen.

Bestyrelsen har holdt 5 bestyrelsesmøder, heraf et i forbindelse med et weekendseminar hos redaktøren i Gundsømagle. Det er færre end ellers, men der har i bestyrelsen været enighed om at skære ned på antallet af bestyrelsesmøder bl.a. for at begrænse rejseudgifter og i stedet klare så mange af de løbende opgaver som overhovedet muligt ved hjælp af elektronisk post. Bestyrelsens høje aktivitetsniveau har således kunnet opretholdes.

3. Medlemmerne.

DRF har i øjeblikket 273 medlemmer, hvilket er en fremgang på 3 – 4% i forhold til sidste år.

4. Generalforsamling 2005.

Seminaret i forbindelse med generalforsamlingen den 9. april 2005 om børns vilkår i asyllejrene med indlæggene af speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri Bente Rich og cheflæge i Røde Kors’ asylafdeling Ebbe Munk-Andersen førte efterfølgende til en fortsat meningsudveksling i bestyrelsen. Dette mundede ud i et besøg i Sandholmlejren den 19. november 2005, hvor bestyrelsen blev modtaget, orienteret og vist rundt af bl.a. lederen af Røde Kors’ flygtningeafdeling, Jørgen Chemnitz og centerleder Susanne Lorentzen.
5. Medlemsmøder.

I overensstemmelse med foreningens traditioner har der året igennem været en lang række medlemsmøder især i København og i Århus.

Den 22. maj 2005 arrangerede DRF sammen med Folkebevægelsen et offentligt debatmøde på Christiansborg med den franske undersøgelsesdommer Eva Joly om hendes afsløring af en række finansskandaler i Frankrig.

Den 11. oktober 2005 arrangerede DRF sammen med PEN, DJØF og Dansk Journalistforbund et offentligt debatmøde i DJØFs kursuscenter i København om public service og ytringsfrihed.

Den 25. oktober 2005 arrangerede DRF et offentligt debatmøde ”Nævninge – til hvad nytte ?” på Københavns Universitet.

Den 4. november 2005 var der besøg i Jyderup Statsfængsel hos fængselsinspektør Hans Jørgen Engbo med busser fra Århus og Syddansk Universitet.

Den 9. november 2005 arrangerede foreningen sammen med WCAT (World Coalition Against Torturers) om retsforfølgelse af torturbødler i Danmark – realitet eller illusion – i Politikens Hus i København.

Den 31. januar 2006 arrangerede DRF sammen med PEN, DJØF og Dansk Journalistforbund det 4. i rækken af de offentlige møder om ytringsfrihed ”Ansattes ytringsfrihed – mantra eller
pligt ?” i DJØFs kursuscenter i København. 

Den 28. marts 2006 arrangerede foreningen offentligt debatmøde ”På vej mod en politistat” på Århus Universitet.

I forbindelse med generalforsamlingen den 29. april 2006 uddeler DRF sin Kafkat-pris for 2006 til den pakistansk fødte Rubya Mehdi, nu forskningsadjunkt ved Carsten Niebuhr Afdelingen på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet og konsulent i Høje-Taastrup Kommune.

Efter uddelingen afholdes der seminar om ”Retskulturer og ytringspraksis i forandring”.

6. Høringer.

Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen fastholdt sine ihærdige bestræbelser på at
afgive høringssvar på de udkast til lovforslag på det retspolitiske område, som tilstilles foreningen.

Høringssvarene udarbejdes stadig i samarbejde med foreningens advokatgruppe, men i stigende grad har det været bestyrelsen og foreningens øvrige medlemmer, der efter behov har dannet ad hoc arbejdsgrupper vedrørende de enkelte høringssvar.

I årets løb er der blevet afgivet omkring en snes høringssvar. Nogle af dem har været meget omfattende, og det har krævet både disciplin, effektivitet og faglig indsigt. Her skal blot nævnes  høringerne om indsatsen mod terrorisme, om varetægtsfængsling i isolation efter 2000-loven og om en domstols- og politireformen.

Høringssvarene lægges ud på foreningens hjemmeside og har ved flere lejligheder givet anledning til pressecitater og henvendelser om uddybning.

Det er stadig bestyrelsens opfattelse, at denne del af foreningens virke er meget centralt og giver et godt og seriøst grundlag for foreningens deltagelse i den offentlige debat, herunder i pressen.

6.2. Andre udtalelser.

Der har i årets løb været et stigende antal af anmodninger fra pressen om ”nu og her udtalelser” og deltagelse i interviews og mediedebatter ofte med baggrund i høringssvarene, vores offentlige møder eller andre aktuelle hændelser.

7. Arbejdsgrupper.

7.1. Isolationsgruppen (ved Henning Glahn).

Beretning vil blive aflagt ved gruppens formand på generalforsamlingen.
7.2. Børn i retssystemet (ved Nina Koeller).

Beretning vil blive aflagt ved gruppens formand på generalforsamlingen.

7.3. Bladgruppen (ved Jens Lyhne).

Beretning vil blive aflagt ved gruppens formand på generalforsamlingen.

7.4. Arbejdsgruppen vedr. vilkår for dømte ved deres løsladelse.

Medlem af gruppen Jens Lyhne vil på generalforsamlingen berette om denne nydannede arbejdsgruppes planer.

8. Om hjemmesiden www.retspolitik.dk. og elektronisk nyhedsbrev.

Bestyrelsens sekretær Kirsten M. Christensen vil aflægge beretning på generalforsamlingen.

Bjørn Elmquist
Formand