Årsberetning for 2004

BERETNING 2004 FOR
DANSK RETSPOLITISK FORENING
GENERALFORSAMLINGEN 
9. APRIL 2005 
1. Om beretnings- og regnskabsåret:
Iflg. vedtægterne er foreningsåret lig med kalenderåret. På vanlig vis aflægges imidlertid hermed en beretning, der dækker perioden fra sidste generalforsamling dvs. ultimo marts 2004 til generalforsamlingen i dag den 9. april 2005. Dette svarer jo også til bestyrelsens valgperiode
Hvad regnskabet angår, vil der på vanlig vis blive aflagt en selvstændig beretning ved vores kasserer, Lulla Forchhammer.

2. Bestyrelsen:
Siden generalforsamlingen 2004 har bestyrelsen bestået af Bjørn Elmquist (formand), Jørgen V. Jepsen, Lulla Forchhammer (kasserer), Lens Lyhne (redaktør), Noe Munck, Hanne Petersen (nyvalgt), Iben Melbye og Leif Hermann. Der er også to studentermedlemmer: stud. jur. Maria Wamsler fra Københavns Universitet, og stud. jur. Jeff Jørgensen, Århus Universitet. 
I august supplerede bestyrelsen sig efter bemyndigelsen fra generalforsamlingen med gadejuristen fra Vesterbro Nanna W. Gotfredsen.
Sekretærposten er det desværre ikke lykkedes at få besat, trods mange bestræbelser. Sekretariatet har adresse på formandens kontor, og min advokatsekretær klarer de nødvendige skriveopgaver og andre rent praktiske ting, og det har fungeret fint. Men den egentlige bestyrelsessekretærfunktion har været delt ud mellem redaktøren Jens Lyhne, kassereren Lulla Forchhammer, Jørgen V. Jepsen og formanden, medens Jeff Jørgensen har taget sig af de fleste af referaterne af bestyrelsens møder
Denne situation har ikke været helt optimal, og denne bestyrelse håber meget for den næste bestyrelse, at den får en egentlig bestyrelsessekretær. 
Bestyrelsen har holdt syv møder i alt og dertil flittigt brugt email-udveksling til at afklare akutte spørgsmål.

3. Medlemmerne
DRF har i øjeblikket lidt over 263 betalende medlemmer. Det svarer til en stigning på ca. 25%.
Der har været nogle få udmeldelser, men – som det ses – mange flere indmeldelser. Ofte lyder begrundelsen, at DRF gør et godt stykke arbejde, og at dens slags indsats er der stort behov for i disse år med mange tilbageskridt på det retspolitiske område, herunder også hvad udlændingepolitikken angår.
4. Generalforsamlingen 2004:
I forbindelsen med generalforsamlingen afholdt DRF et seminar om politiklagenævnsordningen. Der var en debat med bl.a. statsadvokaten for Sjælland Erik Merlung og formanden for politiklagenævnet for København, Frederiksberg og Tårnby, advokat Poul Helmuth Petersen, ligesom der blev gennemgået et par konkrete sager. 
Dette emne er siden da blevet fulgt nøje af dele af pressen, som med jævne mellemrum vender tilbage til problematikken, herunder også med henvendelser til DRF med anmodning om udtalelser, vurderinger og ideer til forbedring. Det har desværre ikke ført til egentligt gennembrud med hensyn til forbedringer, men ”gryden holdes i kog”, og den artikel om emnet, bl.a. om de såkaldte boomerang-sager, som Jørgen V. Jepsen skrev til DRFs jubilæumsbog ”Retspolitiske udfordringer”, har været til stor nytte i den sammenhæng.
5. Medlemsmøder.
I det forgangne foreningsår har der været en lang række medlemsmøder, både i København og i Århus.
De såkaldte fredagsmøder, som blev nævnt i beretningen for 2003, fortsatte efter generalforsamlingen og ind i efteråret. Lulla Forchhammer og hendes advokatkollega Knud Foldschack lagde lokaler til, hvor også de socialpolitisk engagerede folk dels fra Socialpolitisk Forening, dels fra ”Mobilisering for et Danmark, vi kan være bekendt” deltog. Det besluttedes at udgive en bog ”Tid til respekt”, hvortil også medlemmer af DRF bidrog: Beth Grothe Nielsen skrev om ”Kriminalpolitik på afveje”, Nanna W. Gotfredsen ”Gadejura – En nødløsning i en undtagelsestilstand” og Bjørn Elmquist ”Danmarks tab af velfærd med store menneskelige omkostninger”. Bogen udkom i december 2004 på Socialpolitisk Selskab.
Dette bredt anlagte samfundsskritiske initiativ kronedes med et heldagsarrangement en søndag i slutningen af januar 2005 på spillestedet Vegas – det tidligere Folkets Hus på Vesterbro i København – hvor kunstnere og debattører skiftedes til at gå på scenen. Jeg var dér og talte som formand for DRF ved 14:30-tiden, og jeg så en stopfuld sal med et meget engageret publikum. 
Uden at gå i detaljer finder jeg det på sin plads her at fastslå, at disse emner er typiske for den tid, vi står i, og de problemer med voldsomme tilbageslag på bl.a. det retspolitiske område, som opleves i disse år. Også, men ikke kun her i Danmark. Det har i hvert fald været bestyrelsens opfattelse året igennem, og det har tjent som en slags overordnet rettesnor for vores indsats og er kommet klart til udtryk i lederne i bladet ”Retspolitik” samt i relevant sammenhæng i DRFs høringssvar.
Den 7. september 2004 afholdt DRF et offentligt møde i Landstingssalen på Christiansborg ”Digital forvaltning og persondatabeskyttelse”. Det skete i samarbejde med PROSA, Instituttet for menneskerettigheder og Teknologirådet.
Den 29. september 2004 afholdt DRF sammen med Retskritisk Forum et arrangement i Århus, hvor dr. jur. og tidligere højesteretsdommer Henrik Zahle talte over emnet ”Zahle krydser sit spor i Højesteret”. Arrangementet var støtte af DJØF Stud. Samf.
Den 6. oktober 2004 var DRF igen sammen med Retskritisk Forum om et offentligt møde på Århus Universitet ”Lægdommere – til hvad nytte?”, hvor professorerne Gorm Toftegård Nielsen og Eva Smith debatterede bl.a. med udgangspunkt i en udsendelse på P1 i april 2004 om domsmænd, der følte sig trynet af de juridiske dommere. Der er planer om et tilsvarende arrangement i København.
Den 1. december 2004 stod DRFR sammen med Danske PEN, DJØF og Journalistforbundet for et debatmøde ”Hvad sker der med ytringsfriheden, når medierne kommer under pres?” Det foregik i DJØFs lokaler i København. Det var første møde i en række på fire om ytringsfrihed, hvor vi og de andre foreninger fik støtte fra Kunststyrelsen på i alt 20.000 kr.
Møde nr. to i denne række skulle have fundet sted i februar, men måtte udsættes på grund af folketingsvalget. 
Men senere i februar, den 23., holdt DRF et møde uden for denne møderække. Det handlede om ”Strafskærpelse, virker det så?”, hvor folketingspolitikere diskuterede. DJØF var medarrangør, og mødet fandt sted i deres lokaler.
Den 15. marts kom så møde nr to i rækken om ytringsfrihed. ”Frie ord med færre ejere” om ytringsfrihedens vilkår under mediernes nye ejerskabsstrukturer. Foruden os og de tre andre arrangører var også UNESCO her med.
Der henstår således to møder endnu i denne række, og de finder sted her i april og maj. Oplysninger derom findes på DRFs hjemmeside. 
Den 5. april 2005 holdt DRF møde om den grønlandske retsvæsenskommissions meget omfangsrige betænkning med deltagelse af bl.a. højesteretsdommer Per Walsø, der var formand for kommissionen. I panelet sad endvidere vore to bestyrelsesmedlemmer Hanne Petersen og Jørgen V. Jepsen.
Og så endelig her i dag den 9. april 2005 kl. 13 uddelte DRF sin Kafkat for 2005. Den retspolitiske pris som anerkendelse for en enestående og fremragende indsats inden for et af de områder, som DRFs virke omfatter. Den gik til Fahmy Almajid, der arbejder tappert for at fremme gensidig forståelse og respekt mellem gammeldanskere og nydanskere – eller hvad man nu kort kan kalde os alle sammen her i landet.
Efter prisuddelingen afholdt DRF et seminar om børns vilkår i asyllejrene her i landet med oplæg ved speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri Bente Rich og cheflæge i Røde Kors’ asylafdeling Ebbe Munk-Andersen
Alt i alt – vil jeg godt tillade mig at opsummere – ret så mange møder arrangeret for vore medlemmer og for andre interesserede. Heldigvis har der været pænt fremmøde, men ligesom min forgænger gjorde det i beretningen for 2003, vil jeg godt igen i dag udtrykke et højlydt ønske om, at endnu flere af vore medlemmer tager del i møderne – og hvis man ikke synes, møderne eller de udvalgte emner ser interessante nok ud – så melder ud med ønsker til bestyrelsen.
Annonceringen er vi omhyggelige med. I hvert fald står møderne i god tid forinden på vores hjemmeside, og vi er godt i gang med at få en elektronisk nyhedstjeneste etableret både til vore medlemmer og til pressen. Annoncering i aviserne er dyr, så det benytter vi ikke så tit, men det er muligt, vi bør ændre den holdning.  
6. Udtalelser m.v.
6.1. Høringer.
I bestyrelsen har vi gjort mange bestræbelser for at få effektiviseret vores afgivelse af høringssvar på udkast til lovforslag på det retspolitiske område. Vi har udbygget samarbejdet med foreningens advokatgruppe, hvis leder Lars Helms gør en stor indsats med at fordele de forskellige opgaver, som han modtager fra DRFs sekretariat, så snart de er ankommet dér, til kompetente kolleger, som imidlertid også skal have den nødvendige tid til rådighed. Ofte kommer opgaverne med kort varsel med få dage eller uger til at svare i, så det er svært i en travl arbejdsuge at afsætte den nødvendige tid til at sætte sig ind i problemstillingen, finde frem til svaghederne i den foreslåede løsning og så formulere dels kritikken, dels alternativet. 
Når det indimellem sker, at advokatgruppen ikke kan påtage sig opgaven, søger bestyrelsen, ofte i egen kreds, at finde frem til en, som kan udfærdige et relevant og for DRFs synspunkter dækkende svar.
Høringssvarene rundsendes pr email til bestyrelsen, så der kan reageres, inden svarene afsendes.
I årets løb har vi afgivet omkring en halv snes høringssvar. De lægges samtidig ud på vores hjemmeside, hvor medlemmer og andre kan gå ind og læse dem. De citeres også lejlighedsvis af pressen derfra.
I bestyrelsen finder vi denne del af DRFs virke så central, at vi håber, at også fremtidige bestyrelser fortsat vil beflitte sig på at få besvaret de høringsanmodninger, foreningen modtager, så godt det overhovedet kan lade sig gøre, når nu man ikke har et større sekretariat til sin rådighed, som kan lave relevante oplæg.

6.2. Andre udtalelser.
I årets løb har bestyrelsen udsendt flere udtalelser bl.a. senest om højesteretsdommen om udvisning af de to fætre fra Nørrebro, som blev fundet skyldige i manddrab på en ung italiensk turist.
I stigende grad retter pressen selv henvendelse til DRF for ”nu og her” at få en reaktion på en aktuel sag. Bestyrelsen har haft den opfattelse, at DRF beflitter sig på at svare, men stedse under iagttagelse af en seriøs tilgang til det faglige stof.
7. Arbejdsgrupper.
7.1. Isolationsgruppen (ved Henning Glahn).
Beretning vil blive aflagt gruppens formand på generalforsamlingen.
7.2. Børn i retssystemet (ved Nina Koeller).
Beretning vil blive aflagt ved gruppens formand på generalforsamlingen.
7.3. Bladgruppen (ved Jens Lyhne).
Beretning vil blive aflagt ved gruppens formand, redaktøren på generalforsamlingen.
7.4. Arbejdsgruppen vedr. tvangsanbringelser (ved Jens Lyhne).
Beretning vil blive aflagt ved gruppens formand på generalforsamlingen.

8. Om hjemmesiden www.retspolitik.dk (ved Jens Lyhne)
Beretning vil blive aflagt ved redaktøren på generalforsamlingen.

9. Jubilæumsbogen
Af bogen ”Retspolitiske Udfordringer” der blev udgivet i 2003 ved DRFs 25 års jubilæum er der i årets løb solgt for kr. 1.503, jfr. beretningen om regnskabet. Der er stadig et mindre restoplag, som medlemmerne stadig kan opkøbe fra. Prisen forhandles med redaktøren

10. Medlemskab af Rådet for Menneskerettigheder.
Bestyrelsen besluttede i efteråret at ansøge om optagelse i Rådet for Instituttet for Menneskerettigheder, hvor over 50 andre organisationer, der arbejder med menneskerettigheder og andre opgaver af humanistisk karakter, er medlemmer. Rådet mødes flere gange om året og har til opgave at råde og vejlede Instituttet, bl.a. med hensyn til flerårig strategiplanlægning. Rådet vælger også medlemmer af Instituttets bestyrelse, som bl.a. står for ansættelse af ledende medarbejde i Instituttet.
Den 2. februar 2005 besluttede Rådet at imødekomme vores ansøgning, og medlem af bestyrelse Jørgen V. Jepsen deltog så på rådsmødet på vegne af DRF, og han har lovet indtil videre at klare den opgave. Bestyrelsen skal nu til at drøfte, hvad man mere konkret kan og vil bruge medlemsskabet af Rådet til.

Bjørn Elmquist
Formand.