Kafkask at udvise udlændinge administrativt

Retspolitisk Forening advarer imod regeringens betænkning 1505 om administrativ udvisning af udlændinge, der anses for en fare for statens sikkerhed. Indførelsen af hemmelige retssager er kafkafsk og imod retsstatens grundlag. Enhver udvisning begrundet i en fare for statens sikkerhed bør kunne prøves ved en domstol.

I Retspolitisk Forenings høringssvar bemærkes først og fremmest, at udgangspunktet bør være, at enhver administrativ udvisning, der er begrundet i en fare for statens sikkerhed, automatisk skal  kunne prøves af domstolene i den almindelige retsplejes former.

Foreningen fastholder desuden, at personer, der må anses for at udgøre en fare for statens sikkerhed, skal have ret til en retfærdig rettergang, der kan prøve, hvorvidt farekriteriet er velbegrundet samt i den forbindelse tage stilling til sådanne straffelovsovertrædelser, der ligger til grund herfor.

Betænkningen foreslår, at der under sagen skal udpeges en særlig sikkerhedsgodkendt advokat, der ikke må konferere, hverken med den udviste eller dennes advokat. Det er hensigten, at den særligt sikkerhedsgodkendte advokat alene skal forholde sig de fortrolige og lukkede oplysninger, der ligger til grund for afgørelsen om udvisning.

Derved vil en udvisningssag for byretten i realiteten fremtræde som to sager, hvor det hemmelige materiale ikke er tilgængeligt for almindelig kontradiktion. Da det antages, at fremlæggelsen af fortroligt bevismateriale er afgørende for, at Justitsministerens farevurdering kan tiltrædes af retten, er der tale om indførelse af hemmelige retssager, hvilket grundlæggende strider mod almindelig retsstatslig tænkning .

Læs hele høringssvaret

Skriv et svar