Høringssvar om tålt ophold, EU’s narkoplan, Europol…

Retspolitisk Forening har i efteråret afgivet høringssvar om 1) skærpede krav til personer på tålt ophold, 2) udveksling af oplysninger mellem politi, socialmyndigheder og psykiatri 3) Europæisk gensidig anerkendelse af varetægtssurrogater 4) EU’s narkotikahandlingsplan, 5) EU’s politisamarbejde i Europol, 6) Domme i straffesager, hvor tiltalte ikke møder frem og 7) Udlændingelovens visumregler. Alle høringssvarene kan læses i sin fulde længde under ‘Udgivelser’. Brug genvejen her.

Herunder fremhæves nogle af budskaberne fra de sidste tre måneders høringssvar.

Tålt ophold
I det helt aktuelle høringssvar om de skærpede regler til personer på tålt ophold i Danmark, kritiserer Retspolitisk Forening lovforslaget for generelt at fremstå ugennemarbejdet og usagligt.

Forslaget skærper de “tålte personers” meldepligt, skærper kontrollen i øvrigt og øger straffen for overskridelse af reglerne. I forvejen er der forbud mod at tage lønnet arbejde og indgå ægteskab, ligesom der er pålæg om bestemt opholdssted og begrænset adgang til sociale ydelser.

Lovforslaget er begrundet i faren for terror. Det forekommer derfor uforståeligt, hvorfor personer, der ikke er dømt for forhold efter terror-paragrafferne, skal omfattes af de foreslåede skærpelser.

Og så er forslaget til de nye regler i Udlændingeloven sendt i høring med en frist på fem dage. Endnu en urimelig kort høringsfrist, hvilket understreger at regeringens hensigt ikke er en seriøs behandling af en vigtige følsom problemstilling.

Udveksling af oplysninger mellem politi, socialmyndigheder og psykiatri
Retspolitisk Forening mener, at det er væsentligt at forebygge kriminalitet og sociale vanskeligheder, og at disse hensyn skal fremgå af loven. Det er imidlertid også foreningens opfattelse, at en lovgivning, der gør indgreb i det enkelte individs integritet, bør være klar og overskuelig. Allerede på nuværende tidspunkt er individets retsbeskyttelse i så henseende spredt ud over fem love, og lovforslaget udhuler bestemmelserne i forvaltningslovens § 28 og den øvrige anførte lovgivning, der beskytter fortrolige personoplysninger.

EU’s narkotikahandlingsplan 2009-2012
Retspolitisk Forening advarer imod utilsigtede virkninger af en for repressiv strategi, som der lægges op til i planen. Der er en stor risiko for, at EU marginaliserer unge og kriminaliserer store andele af ungdommen unødvendigt fremfor at gøre brug af andre initiativer

EU’s politisamarbejde – Europol
Retspolitisk Forening mener, der er et væsentlig behov for, at regeringen klarlægger og melder offentligt ud, i hvilket omfang de øgede beføjelser til Europol gør indgreb i dansk suverænitet, og dermed om vi afgiver suverænitet i forhold til grundlovens krav herom. Det er også kritisabelt, at Europols personale ikke kan sigtes for kriminalitet af nogen art 

Udlændingelovens visumregler
Retspolitisk Forening kritiserer regeringens og de danske myndigheders praksis, når de håndterer visumregler. Der er ganske enkelt en alt for bureaukratisk, unødvendig og langsommelig behandling, der ikke er et vestligt, civiliseret land værdig. Praksis kan uproblematisk gøres smidigere for en række mennesker som studerende, forretningsfolk og andre. Desuden anbefales det at harmonisere visumreglerne på overstatslig plan i EU i videre omfang end forslaget lægger op til.

Skriv et svar