Høringssvar om børnemisbrug, menneskehandel og særlige advokater

Retspolitisk Forening har afgivet fem høringssvar der handler om EU’s rammeafgørelser om menneskehandel, børnemisbrug og – pornografi, særlige advokater i udvisningssager, om ophævelse af nordisk forbehold overfor CISG-loven om internationale køb og aftaler samt om civil- og handelsretlige afgørelsers virkning i EU.

Du kan læse de fem høringssvar på Retspolitisk Forenings liste over afgivne høringssvar her

Vedrørende forslag til Rådets rammeafgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og Rådets rammeafgørelse om bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn, seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi, henviser Retspolitisk Forening til tidligere afgivne høringssvar om emnet, men anbefaler Justitsministeriet, at det i kommende notater til Folketinget vedrørende rammeafgørelsen nøje beskriver og uddyber rammeafgørelsens betydning og konsekvenser i forhold til Danmarks traktatmæssige ”retlige forbehold” til EU-traktaten.

Overordnet er Retspolitisk Forening positivt indstillet over for grønbogen om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område, og skriver i sit høringssvar blandt andet: “Det findes overordnet set hensigtsmæssigt at afskaffe eksekvaturproceduren for civil- og handelsretlige retsafgørelser, således at der i højere grad vil blive fri bevægelighed for retsafgørelser i EU.”

Retspolitisk Forening har også afgivet høringssvar til udkast til bekendtgørelse om særlige advokater, der kan beskikkes i visse sager om administrativ udvisning af udlændinge. I høringssvaret henvises til kommentarerne i foreningens høringssvar til Integrationsministeriet af d. 30. marts 2009 om behandlingen af sager om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed m.v.. Retspolitisk Forening kritiserer den ordning, hvor der skal udpeges og af justitsministeriet (PET) godkendes et antal advokater, hvoriblandt der kan (tvangs)beskikkes udlændingen en såkaldt særlig advokat med henblik på repræsentation i lukkede retsmøder med fremlæggelse og behandling af hemmelige sagsakter.

Foreningen påpeger de mange og åbenbare skavanker, som en sådan ordning med alle dens begrænsninger i kontakten mellem denne særlige advokat på den ene side og på den anden side klienten og dennes “almindelige” forsvarer har for mulighederne for et effektivt forsvar.

Retspolitisk Forening foreslår i stedet en ordning, hvor man via de eksisterende muligheder for under domstolskontrol at meddele forsvarerpålæg kan sikre overholdelse af fornøden fortrolighed i behørig respekt for den europæiske menneskerettighedskonventions art. 6’s princip om retten til selv at vælge sin egen forsvarer etc. og til et effektivt forsvar.

Retspolitisk Forening har også skrevet et høringssvar om ophævelse af det nordiske forbehold over for CISG, del II

Retspolitisk Forening foretrækker, at forbeholdet ophæves, således at CISG i sin helhed kommer til at regulere internationale løsørekøb i dansk ret. Dette skyldes hensynet til retsenhed indenfor international handel. CISG er – efter en noget tøvende start – blevet modtaget vel, ikke kun af lovgivere i konventionsstaterne, men også i handels- og standardbetingelser i mange brancher. Det forekommer derfor fordelagtigt, hvis denne (spirende) retsenhed understøttes ved, at national ret i konventionsstaterne i videst muligt omfang viger for den internationale regulering i CISG – og således også den danske aftalelov

Læs alle høringssvarene i deres fulde længde her