Høringssvar: 1) Strammere udvisningsregler og 2) peberspray

Retspolitisk Forening har afgivet to høringssvar om: 1) Stramning af udvisningsregler for udlændinge – endnu engang. 2) Brug af peberspray i kriminalforsorgen

Regeringen ønsker at sænke grænsen for, hvornår ikke-statsborgere kan udvises af Danmark og i øvrigt at stramme udvisningsreglerne, sådan at borgere påført FN eller EU’s terrorlister (sanktionslister) skal kunne udvises. Retspolitisk Forening henviser til sit høringssvar fra september 2008 om stramningen af udlændingereglerne og tilføjer i dette høringssvar, at ændringerne er overdrevent nidkære, og vurderer, at de strider mod internationale forpligtelser, herunder den Europæiske Menneskeretskonventions (EMRK) art. 8 Læs mere

I høringssvaret om brug af peberspray i kriminalforsorgen, bakker Retspolitisk Forening op om initiativet, da magtmidlet kan erstatter andre mere skadende, men unødvendige, magtmidler. Retspolitisk Forening opfordrer dog samtidig til at efteruddanne personalet i de sundhedsrisici, der kan forekomme, når man bruger peberspray. I visse tilfælde kan peberspray betyde akut skade på åndedrætsorganer og særligt overfor personer, der har kroniske luftvejslidelser. Personalet skal derfor oplæres i at bruge de fornødne førstehjælpsindsatser, og at der så hurtigt, det er muligt i påkommende tilfælde, kan tilkaldes den fornødne lægefaglige assistance, skriver Retspolitisk Forening. Læs høringssvaret

Skriv et svar