For tidligt at stoppe forsøg med at eftergive skattegæld

Retspolitisk Forening beklager, at skatteministeren forslår at stoppe et forsøg, hvor socialt udsatte får mulighed for at få eftergivet skattegæld og dermed få luft i økonomien til at undgå kriminalitet og i det hele taget kunne opretholde et minimum af livskvalitet. Foreningen kommenterer i høringssvaret også en række andre forslag om at ændre skattelovene.

Vedrørende forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love (Udvidelse af årsopgørelsesordningen m.v.)

Ophævelsen af forsøgsordning med eftergivelse af gæld for socialt udsatte grupper.

Ophævelsen af ordningen begrundes med, at den kun i meget begrænset omfang er blevet anvendt. Det oplyses ikke, i hvilket omfang andre gældssaneringsordninger er årsag til den begrænsede anvendelse.

Et stort antal mennesker tynges i velfærdstruende grad af oparbejdet gæld til bl.a. SKAT.

Disse gældsbyrder har store menneskelige omkostninger og medfører sociale skadevirkninger og unødig administration.

Det er en udvikling i negativ retning, hvis adgangen til at få eftergivet gæld formindskes. Tværtimod burde mulighederne for, at en skatteyder kan få skattegæld eftergivet, udvides.

Læs hele høringssvaret her

Skriv et svar