Europarådets retningslinjer om børn og dommere

Retspolitisk Forening hilser to rekommandationer fra Europarådet velkommen, og mener regeringen bør tage den til efterretning ved at lave lovændringer på områderne. Det drejer sig om børns retlige vilkår, blandt andet kriminel lavalder, afsoningsforhold og brugen af straffetest. Den anden anbefaling handler om dommeres virke (uafhængighed, effektivitet og pligter).

Læs de to høringssvar her

I høringssvaret om børns vilkår står blandt andet:

Generelt skal Retspolitisk Forening udtrykke tilfredshed med, at et så aktuelt og centralt emne gøres til genstand for en rekommandation fra en instans (Europarådets ministerkomité), som er så nært forbundet med Den Europæiske Menneskerettigheds-domstol (EMD), en af de fremmeste vogtere af retssikkerhed i de 47 medlemslande.

I lyset heraf skal RPF understrege behovet for en rekommandation som her fremlagt og kan mere specifikt ganske tilslutte sig pkt. III, A, 6 (2) og fastslå, at en officiel dansk accept/tilslutning hertil så også må indebære en ændring i den udbredte praksis med anbringelse af frihedsberøvede mindreårige herhjemme, jf. formuleringen “…based solely on the best interests of the child”, og III, C (5), jf. formuleringen “Police shall ensure that no child in their custody is detained together with adults.”

På den anden side skal RPF påpege, at formuleringen i III, B (1) er alt for vag og ukonkret (“The minimum age of criminal responsibility, shall not be too low….”) Regeringen burde i stedet først lægge sin egen – og den nuværende officielle danske – holdning om, jf. den danske ekspertrapport, som nyligt blev offentliggjort, og dernæst i Europarådet arbejde for, at den angivne formulering ændres i overensstemmelse med ekspertindstillingen, dvs. en kriminel lavalder på 15 år.

Endelig skal RPF fremhæve pkt. III, E (9) om straffeattester. Den dér anbefalede ordning svarer ikke til gældende ret her i landet, hvor den udbredte private brug af straffeattester meget ofte kaster personer ud i arbejdsløshed og social nød, hvor kriminalitet for mange tager sig ud som det eneste brugbare alternativ. I stedet bør ordningen herhjemme indrettes i overensstemmelse med den her anbefalede.

Skriv et svar