EMD-dommen om sletning af DNA er del af dansk ret

Den dom, som Den europæiske menneskerettighedsdomstol (EMD) netop har afsagt om sletning af DNA for ikke-domfældte personer, må lægges til grund ved tilsvarende danske retssager, og politiet og andre myndigheder bør derfor straks rette ind efter den. Justitsministerens overraskelse over dommen må skyldes uvidenhed, skriver Retspolitisk Forenings Formand Bjørn Elmquist.

For de fleste mennesker har det været helt uforståeligt og stridende mod almindelig retfærdighedsopfattelse, at personer, der frifindes, eller hvis sag slet ikke bringes til prøvelse for domstolene, ikke kan få slettet deres DNA-prøver hos politiet.

Det harmonerer på ingen måde med princippet om, at enhver er uskyldig, indtil det modsatte er bevist. den såkaldte uskyldsformodning.

Men hidtil er domstolene herhjemme veget tilbage fra at statuere dette princip. Men da Den europæiske menneskerettighedskonvention er gjort til en del af dansk ret, og Strasbourg-domstolens (EMD) domme indgår i retspraksis, som påberåbes for de danske domstole, må sagen være soleklar: sletningsreglerne her må også gælde i Danmark.

Hvis ikke myndighederne straks retter ind, må en prøvesag hurtigst muligt “køres igennem systemet”, dsv. indbringes for EMD. Så selv de mest modstræbende – og tungnemme – kan bringes til at forstå.

Skriv et svar