Dommeres fremtræden og andre høringssvar om aflytning, socialret og seksuelt misbrug af børn

Retspolitisk Forening har skrevet høringssvar om regeringens lovforslag om dommeres fremtræden (forbud mod religiøse og politiske symboler og krav om at bære kappe). Læs desuden høringssvar om politiets udvidede adgang til telefonaflytning, beskyttelse af børn mod seksuelt misbrug og kommunalbestyrelsers behandling af personsager.

Retspolitisk Forening har inden for de seneste uger afgivet en række høringssvar til forskellige ministerier.

Mest aktuelt er regeringens lovforslag om at påbyde dommere i byretterne at bære kappe og forbud mod at vise religiøse og politiske symboler. Retspolitisk Forening er imod lovforslaget, da:

  • Lovens formål opnås ikke, men modarbejdes snarere
  • Lovgiverne blander sig i forhold, som dommerne selv bør regulere
  • Dommerne har for et år siden afvist at bruge kapper
  • Lovens strider imod religionsfriheden
  • Utilsigtede negative virkninger på integration og globalisering
  • Loven bestemmer ikke konsekvenserne af, at påbudet ikke efterleves.

 Læs hele høringssvaret om dommeres fremtræden

Politiet får udvidet mulighederne for at telefonaflytte

Retspolitisk Forening kritiserer regeringen for at ville udvide reglerne for, hvornår politiet kan aflytte en persons telefon. Man udvidede reglerne i forbindelse med terror-lovene, sådan at politiet kunne aflytte ikke bare et bestemt telefonnummer, men en person som sådan. Den adgang til at aflytte vil regeringen udvide, så politiet ikke alene kan bruge det i efterforskningen af terror-sager, men også i mindre alvorlige forbrydelser.

Retspolitisk Forening er grundlæggende af den opfattelse, at den yderligere ”bifangst” af ikke-mistænkte personer, som lovudkastet giver mulighed for ved sin væsentlige udvidelse af forbrydelsesarter, er særdeles retssikkerhedsmæssigt betænkelig for ”bifangsten” (= de ikke-mistænkte personer),
hvorfor det nøje bør overvejes, om aflytning mv. ”på person” bør udstrækkes så vidt, som
udkastet udtrykker.

Læs hele høringssvaret om politiets udvidere telefonaflytning

Kommunalbestyrelses behandling af personsager

I et lovforslag vedrørende retssikkerhedsloven på det sociale område (om kommunalbestyrelsens ansvar, diæter, inhabilitet m.v.) kritiserer Retspolitisk Forening en del af forslaget, der vedrører kommunalbestyrelsens behandling af personsager.

Det forekommer uforståeligt, at lovforslaget med en særdeles generel kommunalretlig begrundelse ophæver det i retssikkerhedslovens § 17 fastlagte forbud mod, at den samlede kommunalbestyrelse kan behandle personsager på det sociale område.

Bemærkningerne anfører, at  helt tilbage til afgivelsen af Socialreformkommissionens betænkning  nr. 543 i 1969 samt i senere lovgivning er princippet om, at personsager på det sociale område typisk indeholder fortrolige oplysninger og derfor ikke er egnede til behandling i et større forum, fastholdt.

Der ses ikke hverken i bemærkningerne eller i den kommunal- og socialretlige diskussion i øvrigt at være fremført noget argument, der har betvivlet dette princips holdbarhed.

Beskyttelse af børn mod seksuelt misbrug

Retspolitisk Forening støtter i det væsentlige, at Folketinget tiltræder Europarådets konvention om beskyttelse af børn mod seksuel udnyttelse og seksuelt misbrug, men har dog få bemærkninger.

Læs hele høringssvaret om beskyttelse af børn mod seksuelt misbrug

Læs i øvrigt oversigten over alle høringssvar afgivet af Retspoltisk Forening inden for de seneste år

 

 

 

Skriv et svar