Cepos vil ændre retssikkerhedslov for at styrke privatlivet

I et notat fra tænketanken CEPOS påpeger forfatteren, chefjurist Jacob Mchangama, at siden 2003 har Folketinget vedtaget 40 love, bekendtgørelser og regelsæt, der giver offentlige myndigheder ret til tvangsindgreb. Det er en kritisk udvikling som bør føre til en revision af retssikkerhedsloven, skriver han 

Tvangsindgreb bør være undtagelsen frem for reglen, og den omfattende og stigende anvendelse udgør et retssikkerhedsmæssigt problem, mener Jacob Mchangama, chefjurist i Cepos.

I rapporten fra Cepos, der er offentliggjort 16. januar, står der blandt andet følgende i konklusionen:

“Det kan konstateres, at undtagelsesbestemmelsen i grundlovens § 72 krav om retskendelse ved tvangsindgreb systematisk anvendes til at foretage tvangsindgreb uden for strafferetsplejen i private hjem og virksomheder uden forudgående retskendelse.”

“Endvidere kan det konstateres, at retssikkerhedslovens proportionalitetskrav og forudgående underretningspligt ofte ikke tillægges afgørende vægt af de respektive offentlige myndigheder.

“…Retssikkerhedsloven har på denne baggrund ikke i tilstrækkelig grad indført et effektivt værn mod offentlige myndigheders tvangsindgreb. Beskyttelsen mod vilkårlige og uretmæssige tvangsindgreb har som følge af bestemmelsen i grundlovens § 72 og EMRK art 8 status af en grundlæggende og fundamental rettighed. Undtagelser hertil bør derfor kun tillades, såfremt det er strengt nødvendigt, ligesom sådanne undtagelser bør fortolkes indskrænkende.”

CEPOS foreslår, at retssikkerhedsloven ændres, herunder at…

  • pligten til indhentelse af forudgående retskendelser udvides,
  • tvangsmæssig adgang til og ransagelse af private hjem som altovervejende hovedregel kræver forudgående retskendelse,
  • lovens undtagelsesbestemmelser fortolkes indskrænkende.
  • der i højere grad indføres materielle betingelser for tvangsindgreb i relevante love og bekendtgørelser, og at…
  • der foretages en generel revision af love og bekendtgørelser, der indeholder adgang for tvangsindgreb uden retskendelse, med henblik på at fjerne muligheden herfor med mindre, den er absolut nødvendig.

Læs i øvrigt Retspolitisk Forenings kritik af et konkret lovforslag vedrørende kommunalbestyrelsers behandling af personoplysninger i høringssvaret om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Skriv et svar