Kategoriarkiv: Ikke kategoriseret

Høringssvar: Videregående aktindsigt er af afgørende betydningh

Retspolitisk Forening kan i det hele tilslutte sig det fremsatte lovforslag. Der har længe været et åbenbart behov for at øge offentlighedens indsigt på de områder, der er omfattet af forslaget. Den videregående aktindsigt er som anført af afgørende betydning for den demokratiske politiske proces. Læs hele høringssvaret her: Høringssvar vedr. høring over forslag til lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen

RPF tager afstand fra bekendtgørelse om grundlovsceremonier

Retspolitisk Forenings høringssvar over bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes afholdelse af grundlovsceremonier slutter således:

“Afslutningsvist finder Retspolitisk Forening det nødvendigt at gentage, at ud over den ubehagelige symbolpolitik og ekstreme detailstyring, bekendtgørelsen er udtryk for, er pålægget om håndtryk uden brug af handsker dybt uheldigt og i strid med alle former for sundhedsfaglig rådgivning, henstillinger og almindelig omtanke især i forbindelse med bekæmpelsen af den igangværende pandemi.”

Retspolitisk Forening kan dermed ikke støtte ændring af bekendtgørelsen. Læs hele høringssvaret her: Høringssvar – Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes afholdelse af grundlovsceremonier december21

 

  

Høringssvar: leverandørsikkerhed i den kritiske teleinfrastruktur

RPF er ganske enig i, at der hersker et presserende behov for at øge leverandørsikkerheden i den kritiske teleinfrastruktur, og kan derfor støtte, at der som foreslået vedtages en lov som bl.a. vil give Center for Cybersikkerhed beføjelser til at forbyde visse aftaler om leverancer af kritisk teleinfrastruktur. 

Retspolitisk Forening opfordrer dog Folketinget til i forbindelse med behandlingen af lovforslaget at foretage en nøje og grundig gennemgang af alle de områder, hvor en form for hemmelig retspleje er gældende i Danmark, med henblik på at sammenholde (interrelatere) og genoverveje nødvendigheden af hver enkelt af dem.

Læs hele høringssvaret her: Høringssvar: leverandørsikkerhed i den kritiske teleinfrastruktur

Høringssvar om zoneforbud: RPF finder begrundelsen for permanentgørelsen mangelfuld

Retspolitisk Forening finder overordnet, at ophævelse af revisionsklausuler (”solnedgangsklausuler”) i lovforslag bør ledsages af substantielle begrundelser. Dette må gælde så meget desto mere, når der som her foreligger administrative muligheder for begrænsning af borgernes bevægelsesfrihed og ophold på offentlige steder. Bemyndigelsen til den lokale politidirektør til i særlige situationer at udstrække forbuddet til en hel kommune forekommer ganske drastisk og tvivlsom i forhold til et grundlæggende krav om proportionalitet i retshåndhævelsen. Denne proportionalitet skal ses i lyset af det betydelige indgreb i bevægelsesfriheden, et zoneforbud i sig selv udgør. Dette gælder så meget desto mere, hvis forbuddet omfatter en hel kommune.

Læs hele høringssvaret her: Høringssvar om zoneforbud oktober20