Kategoriarkiv: Genre for indlæg

Placer alle indlæg under en genre

RPF er kritisk over for ny bekendtgørelse om behandlingen af 15-17-årige

Bekendtgørelsen tager umiddelbart ikke i sin nuværende formulering tilstrækkelig højde for beskyttelseshensynet af målgruppen trods fremhævelsen i flere bestemmelser af, at personale på diverse institutioner skal have en særlig opmærksomhed på målgruppen. Retspolitisk Forening må på baggrund af de her nævnte punkter udtale sig imod udstedelsen af bekendtgørelsen. 

Læs hele høringssvaret her Høringssvar over bekendtgørelse for unge i Kriminalforsorgen

RPF udtaler sig kritisk om høring vedr. udvalg om ændring af offentlighedsloven

Retspolitisk Forening har den opfattelse, at den gældende lov om offentlighed i forvaltningen ikke lever op til de klare – og høje – mål opstillet i lovens § 1, stk. 1 med hensyn til at bidrage til et veludviklet demokratisk samfund. Dette synspunkt deles af den siddende regering, jr. regeringsgrundlaget af 14. december 2022, og flere af de politiske partier i Folketinget. Læs hele høringssvaret her: Høringssvar vedr. udvalg om ændring af offentlighedsloven

Høringssvar om styrkelse af efterretningstjenesterne: ingen løsning på problemer

RPF har i årevis arbejdet for effektiv og uvildig kontrol af efterretningstjenesterne, så den
almene offentlighed kan forvisse sig om, hvor vidt basale frihedsrettigheder respekteres og
iagttages under tjenesternes virke. Det seneste par års adskillige “sager” dokumenterer, at det
ikke er tilfældet: lige fra de officielt ubekræftede forlydender om amerikanske NSA’s fortsatte
ulovlige tapning af telekabler på dansk territorium til anklagemyndighedens nylige opgivelse
af angiveligt oplagte straffesager om alvorlige og grove straffelovsovertrædelser ved
overtrædelse af tavshedspligten.
Det fremlagte udkast indeholder ingen løsning på de problemer. Folketingets kontroludvalg
foreslås ganske vist udvidet mht. antal medlemmer og givet beføjelse til møder med Tilsynet
med Efterretningstjenesterne (TET), men ses ikke udstyret med nogen kompetence til at gå
videre med evt. problemer til f.eks. egne partifæller, endsige en bredere offentlighed.

Læs hele høringssvaret her: Høringssvar om styrkelse af efterretningstjenesterne

Lovforslag om nedbringelse af langebehandlingstider ved domstole har positive takter, men RPF har også kritik

Lovforslaget har mange enkeltpunkter, og RPF fremdrager tre af ændringsforslagene, som efter vor opfattelse bør overvejes meget nøje, idet de foreslåede forenklinger risikerer at sætte fornøden omhyggelighed over styr, således at retfærdigheden kan tage skade.

Læs hele høringssvaret her: Høringssvar om forslag til lov om ændring af retsplejeloven, straffeloven mm (nedbringelse af ventetider og den lange behandlingsvarighed ved domstolene)

 

RPF er kraftigt imod lovforslag, som retter sig mod åbenlys og systematisk handel med ulovlige stoffer

Retspolitisk Forening udtaler sig kraftigt imod vedtagelse af forslaget. Et par citater fra høringssvaret:

“udgøre et indgreb, som strider med den personlige frihed herunder også retten til at forsamle sig, for de personer som bliver genstand for f.eks. zoneforbuds afgørelser udstedt af politiet.” 

“fremover vil kunne ske varetægtsfængsling for overtrædelse af det foreslåede zoneforbud” 

“præget af en generel vilkårlighed samt et elastisk fortolkningsgrundlag, sammenholdt med at kompetencen til udstedelse heraf henhører under politiet selv.”

Læs hele det grundige høringssvar her høringssvar over lovforslag om initiativer mod åbenlys og systematisk handel med ulovlige stoffer