Borgerrettigheder under pres

Af Peter Arnborg, bestyrelsesmedlem i Retspolitisk Forening

Her i løbet af sommeren har vi været vidner til, at basale menneskerettigheder (borgerrettigheder) krænkes eller i det mindste er under pres af myndigheder. Desværre.

Vi har – via tidl. CIA-ansatte Snowdon – fået indblik i den omfattende globale internet-overvågning, som USA forestår, ofte i ”diskret” indforståelse med stater, selv om regler om persondata-beskyttelse trædes under fode. Interessant, men urovækkende.

Lokalt i København og i et par større byer i Danmark ser vi her i sommer undertiden politiet reagere med opvisning af magtbrynde (stresse, presse, anholde, udvise osv.) over for østeuropæiske ”fribyttere”, også selv om de er her på lovligt ophold og i legitimt ærinde som EU-borgere. At ”campering” i parker mv. kan være ulovligt efter politiloven/-bekendtgørelsen, er jeg på det rene med, ligesom tyveri jo er strafbart for enhver.

Efterhånden er der ved at stå klart, hvad reformerne af kontanthjælp, flexjob og førtidspension medfører for ressourcesvage borgere. Og det er retssikkerhedsmæssigt (og økonomisk) mestendels betænkeligt, også pga. de for borgerne ofte uklare regler og usikre og langvarige sagsbehandlingsprocesser. Inden for kontanthjælpsområdet giver den nylige vejledning om begrebet ”enlig forsørger” dog større klarhed, idet en del kommunal praksis nu må ændres og forbedres.

Og så har vi også ”til gode” at se hen til den ny offentlighedslovs ikrafttræden ved årsskiftet – måske sænker mørket sig i departementer og styrelser. Det må alle gode kræfter søge at forhindre.

PS: I øvrigt mener jeg, at Danmark snart må få sig taget sammen til at få retsforbeholdet i forhold til EU ophævet – fuldt og helt (”hele pakken”), og ikke som den tilvalgsordning, som de magthavende partier normalt giver udryk for at ville arbejde for. ”Hele pakken” af hensyn vore borgerrettigheder og for at undgå, at Danmark yderligere marginaliseres i EU-kredsen.

Skriv et svar