Høringssvar – Initiativer mod rocker- og bandekriminalitet

Retspolitisk Forening har den 5. september 2017 afgivet høringssvar til høring over forslag til ændring af straffeloven m.fl. (initiativer mod rocker- og bande-kriminalitet).

Foreningen medgiver, at karakteren af de omhandlede initiativer kan være begrundede , men at de konkrete muligheder i lovforslaget går langt videre end nødvendigt og muligvis medfører brud på EMRK art. 8 om retten til privat- og familieliv.

Læs hele høringssvaret på hjemmesiden http://www.retspolitik.dk/ under “Høringssvar 2017”.

Høringssvar vedr. politiets behandling af oplysninger i databaser, automatisk nummerpladekendelse mm

Retspolitisk Forening har afgivet høringssvar over tre udkast til bekendtgørelser, der vedrører politiets behandling af oplysninger i databaser og tværgående informationsanalyser, samt politiets anvendelse af automatisk nummerpladegenkendelse.

Retspolitisk Forening har visse betænkeligheder ved de tre udkast, særligt vedrørende adgangen til aktindsigt, den nærmest altomfattende overvågning og opbevaringen af de indsamlede oplysninger. Efter Retspolitisk Forenings overbevisning synes det som om, at grundlæggende principper for indsamling og behandling af oplysninger ikke respekteres.

Du kan læse Retspolitisk Forenings høringssvar under “Høringssvar 2017” på vores hjemmeside http://www.retspolitik.dk/” Høringssvar personoplysninger nummerpladegenkendelse tværgående informationsanalyser”

Høringssvar vedr. lovforsalg om forbedret retsstilling for ofre for seksuelle overgreb

Et lovforslag, der på en række forskellige punkter søger at forbedre retstillingen for ofre for seksuelle overgreb – herunder særligt børn – er blevet sendt i høring hos Retspolitisk Forening. Det foreslås blandt andet, at forældelsesfristen i sager om seksuelle overgreb, hvor offeret er et barn under 18 år, afskaffes. Derudover foreslås det, at 72-timersreglen for ofre for voldtægt ophæves, ligesom forslaget i det hele tilsigter at hæve godtgørelsesniveauet for ofre for seksuelle overgreb. Retspolitisk Forening bakker op om lovforslaget. Du kan læse Retspolitisk Forenings høringssvar på hjemmesiden under Høringssvar 2017: “Høringssvar børn misbrug aug17”