Høringssvar om øget beskyttelse af vidner

Retspolitisk Forening har den 18. januar afgivet høringssvar over et lovforslag om ændring af retsplejeloven, der skal medføre en øget beskyttelse af vidner. Konkret foreslås det i lovforslaget, at hensynet til vidnets sikkerhed skal kunne danne grundlag for meddelelse af forsvarerpålæg. Overordnet finder Retspolitisk Forening ikke, at lovforslaget – med få undtagelser – tilvejebringer en væsentligt bedre beskyttelse af vidner eller deres pårørende. Læs hele høringssvaret her: Høringssvar – øget beskyttelse af vidner

Høringssvar – strafforhøjelse for grov vold

Retspolitisk Forening har den 16. januar 2018 afgivet høringssvar til Justitsministeriets forslag om skærpelse af straffen for grov vold. Retspolitisk Forening kritiserer forslaget, da det efter foreningens opfattelse ikke bidrager til en tryggere retspolitik at øge en given straf fra 1 år og 9 måneder til 2 år og 6 måneder, og dette i stedet burde søges blandt andet igennem hurtigere og bedre indsatser for voldsofre. Læs hele foreningens begrundelse i høringssvaret her: Høringssvar om strafforhøjelse for grov vold

Høringssvar om hvidvask

Retspolitisk Forening har den 14. januar 2018 afgivet høringssvar til udkast til lovforslag om ændring af straffeloven. Forslaget vil indføre en særskilt bestemmelse for hvidvask, hvor der slækkes på beviskravene for førforbrydelsen sammenholdt med den almindelige hæleribestemmelse. Retspolitisk Forening finder dog dette berettiget, da en række oplagte tilfælde af hvidvask ellers ikke ville kunne retsforfølges. Læs hele høringssvaret her: Høringssvar hvidvask jan18

 

Svar på RPF’s åbne brev til EU om persondataforordningen

Retspolitisk Forening skrev i oktober 17 et åbent brev til Věra Jourová, EU-kommissær med ansvar for implementering af persondataforordningen, da foreningen var bekymret for, hvorvidt Danmark kan opfylde vores forpligtelser efter persondataforordningen, navnlig vedrørende forordningens artikel 57 (1) om tilsynsmyndighedens opgaver og forordningens artikel 84 (1) om andre sanktioner end administrative bøder. Læs foreningens brev her Åbent brev vedrørende Danmarks forpligtelser efter dataforordningen sept17

Kommisæren har svaret os, og der er tilsyneladende ikke taget stilling til en række af de punkter, foreningen har anført. Svaret kan læses her Svar fra EU persondataforordning dec17

Nyhedsbrev november 2017

I nyhedsbrevet kan man læse Bjørn Elmquist’ syn på den politiske håndtering af bandekrigen. Desuden har vi en beretning fra mødet den 4. november om Danmarks mulige ansvar for tortur i Irak. To bestyrelsesmedlemmer skriver om henholdsvis menneskerettigheder og to politikeres uvidenhed og manipulationer i et retspolitisk spørgsmål. Se her Nyhedsbrev november 2017

Høringssvar – udvidet bemyndigelse til zoneforbud

Retspolitisk Forening har afgivet høringssvar over et udkast til forslag til lov om ændring af lov om politiets virksomhed. Udkastet vedrører primært en udvidet bemyndigelse til at fastsætte regler om zoneforbud, hvorved politidirektørers adgang til at udstede zoneforbud øges markant. Retspolitisk Forening er af den overbevisning, at der ikke er en afbalanceret proportionalitet i forslaget. Derudover har foreningen retssikkerhedsmæssige betænkeligheder ved måden, hvorpå sanktionen er udformet og fastsættes. Læs hele Retspolitisk Forenings høringssvar her: http://www.retspolitik.dk/horingssvar-2017/