Høring over ændring af lov om tv-overvågning og lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger

Retspolitisk Forening afgav den 15. februar høringssvar over ændringer af lov om tv-overvågning og lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger. Lovændringerne indebærer en øget adgang for private virksomheder til at dele overvågningsmateriale virksomhederne imellem. Retspolitisk Forening finder det stærkt kritisabelt, at man fra lovgivers side giver køb på fundamentale grundlæggende retsgarantier. Du kan læse hele høringssvaret her: Høringssvar over ændring af lov om tv-overvågning og lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger
 
 

Høring over ændring af retsplejeloven – nedsættelse af sagsbehandlingstid i straffesager

 Den 12. februar afgav Retspolitisk Forening høringssvar over en ændring af retsplejeloven, der tilsigter en nedsættelse af sagsbehandlingstiden i straffesager. Retspolitisk Forening er af den opfattelse, at sagsbehandlingstiden ikke må være unødigt lang. Foreningen finder det imidlertid meget problematisk, at sigtedes frie forsvarervalg indskrænkes i et sådant omfang, som der i lovforslaget lægges op til. Du kan læse Retspolitisk Forenings øvrige kritikpunkter af forslaget i hele høringssvaret her: Høringssvar – nedsættelse af sagsbehandlingstid i straffesager

Høringssvar om ændring af udlændingeloven (udvisning af kriminelle udlændinge)

Retspolitisk Forening afgav den 8. februar høringssvar over en ændring af udlændingeloven. Lovforslagets hovedindhold er, at udvisning af kriminelle udlændinge skal ske, medmindre det med sikkerhed er i strid med Danmarks internationale forpligtelser. Retspolitisk Forening kritiserer, at lovforslaget går meget tæt på domstolenes metode- og fortolkningsfrihed, og lovforslaget har nærmest karakter af en retsbelæring. Du kan læse hele høringssvaret her: Høringssvar om ændring af udlændingeloven (udvisning af kriminelle udlændinge)

Høringssvar vedr. ændring af sundhedsloven (egenbetaling for tolkebistand)

 
Retspolitisk Forening har den 8. februar afgivet høringssvar over en ændring af sundhedsloven. Ændringen bevirker, at der skal ske en egenbetaling af tolkebistand i visse tilfælde. Retspolitisk Forening finder det bl.a. problematisk, at lovændringen kan være med til at afholde folk fra at søge lægehjælp af hensyn til de omkostninger, der er forbundet dermed. Du kan læse hele høringssvaret her:Høringssvar om sundhedsloven (egenbetaling tolkebistand)

Høringssvar om øget beskyttelse af vidner

Retspolitisk Forening har den 18. januar afgivet høringssvar over et lovforslag om ændring af retsplejeloven, der skal medføre en øget beskyttelse af vidner. Konkret foreslås det i lovforslaget, at hensynet til vidnets sikkerhed skal kunne danne grundlag for meddelelse af forsvarerpålæg. Overordnet finder Retspolitisk Forening ikke, at lovforslaget – med få undtagelser – tilvejebringer en væsentligt bedre beskyttelse af vidner eller deres pårørende. Læs hele høringssvaret her: Høringssvar – øget beskyttelse af vidner