Høringssvar om ændring af udlændingeloven (udvisning af kriminelle udlændinge)

Retspolitisk Forening afgav den 8. februar høringssvar over en ændring af udlændingeloven. Lovforslagets hovedindhold er, at udvisning af kriminelle udlændinge skal ske, medmindre det med sikkerhed er i strid med Danmarks internationale forpligtelser. Retspolitisk Forening kritiserer, at lovforslaget går meget tæt på domstolenes metode- og fortolkningsfrihed, og lovforslaget har nærmest karakter af en retsbelæring. Du kan læse hele høringssvaret her: Høringssvar om ændring af udlændingeloven (udvisning af kriminelle udlændinge)

Høringssvar vedr. ændring af sundhedsloven (egenbetaling for tolkebistand)

 
Retspolitisk Forening har den 8. februar afgivet høringssvar over en ændring af sundhedsloven. Ændringen bevirker, at der skal ske en egenbetaling af tolkebistand i visse tilfælde. Retspolitisk Forening finder det bl.a. problematisk, at lovændringen kan være med til at afholde folk fra at søge lægehjælp af hensyn til de omkostninger, der er forbundet dermed. Du kan læse hele høringssvaret her:Høringssvar om sundhedsloven (egenbetaling tolkebistand)

Høringssvar om øget beskyttelse af vidner

Retspolitisk Forening har den 18. januar afgivet høringssvar over et lovforslag om ændring af retsplejeloven, der skal medføre en øget beskyttelse af vidner. Konkret foreslås det i lovforslaget, at hensynet til vidnets sikkerhed skal kunne danne grundlag for meddelelse af forsvarerpålæg. Overordnet finder Retspolitisk Forening ikke, at lovforslaget – med få undtagelser – tilvejebringer en væsentligt bedre beskyttelse af vidner eller deres pårørende. Læs hele høringssvaret her: Høringssvar – øget beskyttelse af vidner

Høringssvar – strafforhøjelse for grov vold

Retspolitisk Forening har den 16. januar 2018 afgivet høringssvar til Justitsministeriets forslag om skærpelse af straffen for grov vold. Retspolitisk Forening kritiserer forslaget, da det efter foreningens opfattelse ikke bidrager til en tryggere retspolitik at øge en given straf fra 1 år og 9 måneder til 2 år og 6 måneder, og dette i stedet burde søges blandt andet igennem hurtigere og bedre indsatser for voldsofre. Læs hele foreningens begrundelse i høringssvaret her: Høringssvar om strafforhøjelse for grov vold

Høringssvar om hvidvask

Retspolitisk Forening har den 14. januar 2018 afgivet høringssvar til udkast til lovforslag om ændring af straffeloven. Forslaget vil indføre en særskilt bestemmelse for hvidvask, hvor der slækkes på beviskravene for førforbrydelsen sammenholdt med den almindelige hæleribestemmelse. Retspolitisk Forening finder dog dette berettiget, da en række oplagte tilfælde af hvidvask ellers ikke ville kunne retsforfølges. Læs hele høringssvaret her: Høringssvar hvidvask jan18

 

Svar på RPF’s åbne brev til EU om persondataforordningen

Retspolitisk Forening skrev i oktober 17 et åbent brev til Věra Jourová, EU-kommissær med ansvar for implementering af persondataforordningen, da foreningen var bekymret for, hvorvidt Danmark kan opfylde vores forpligtelser efter persondataforordningen, navnlig vedrørende forordningens artikel 57 (1) om tilsynsmyndighedens opgaver og forordningens artikel 84 (1) om andre sanktioner end administrative bøder. Læs foreningens brev her Åbent brev vedrørende Danmarks forpligtelser efter dataforordningen sept17

Kommisæren har svaret os, og der er tilsyneladende ikke taget stilling til en række af de punkter, foreningen har anført. Svaret kan læses her Svar fra EU persondataforordning dec17