Rektor på Nyborg Gymnasium, Henrik Vestergaard Stokholm, modtager RPF’s hæderspris

Rektor på Nyborg Gymnasium, Henrik Vestergaard Stokholm, får Retspolitisk Forenings hæderspris KAFKAT. Han udviste ægte civil courage ved at trodse kommunens anvisning og holde fast på det, han vurderede var rigtigst: fortsat at tilbyde tre somaliske børn fra en udvisningstruet familie undervisning. Uddelingen finder sted lørdag, den 6. april, hvor der også vil være en paneldebat om emnet.

Læs nærmere i pressemeddelelsen her: pressemeddelelse-KAFKAT

Borgerforslag om afviste asylbørn

“Bedsteforældre for Asyl” har fremsat borgerforslag om afviste asylbørn:

”Danmark gør børn fortræd

Støt derfor borgerforslaget:

”Afviste asylbørn skal tildeles bedre vilkår i hjem- og udrejsecentre og midlertidig opholdstilladelse senest 18 mdr. efter endeligt afslag.”

Brug dette link:

https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-02060

eller gå ind på     www.borgerforslag.dk
klik på luppen øverst til højre og skriv: FT-02060

Ved at støtte forslaget – så vi når 50.000 – fortæller du Folketinget, at du ikke accepterer en umenneskelig politik

Venlig hilsen fra Bedsteforældre for Asyl”

 

Høringssvar om aktiv socialpolitik: RPF mener igen, at sanktionerne er for voldsomme

Høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, lov om Udbetaling Danmark, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og integrationsloven.

Retspolitisk Forening afgav den 25. februar 2019 høringssvar over udkast til lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik m.v. (Enklere og skærpede sanktioner og styrket kontrol med snyd og færre fejludbetalinger m.v.)

Retspolitisk Forening er som udgangspunkt enig i, at der skal gribes ind over for snyd med sociale ydelse ligesom man bakker op om en forenkling på sanktionsområdet, så man som modtager har mulighed for at gennemskue reglerne.

Dog vil foreningen minde om, at forestillingerne om, hvor mange der snyder, langt overstiger det reelle antal.

Retspolitisk Forening skal, eftersom nærværende lovforslag bl.a. baserer sig på vedtagelsen af et tidligere fremsat lovforslag, igen udtrykke sin uenighed i, at der ved disse lovforslag også sker en styrkelse af retssikkerheden. I det hele taget er det foreningens opfattelse, at de sanktioner, der gælder både før og efter dette lovforslag er voldsomme. Du kan læse det fulde høringssvar fra foreningen her Høringssvar aktiv socialpolitik februar 2019

 

RPF anbefaler ikke begrænset brug af samfundstjeneste – høringssvar

Retspolitisk Forening afgav den 12. februar 2019 høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven (begrænsning af brugen af samfundstjeneste og skærpelse af strafniveauet for flugt og medvirken til flugt fra lukkede fængsler og arresthuse)

Retspolitisk Forening kan ikke anbefale forslaget.

Hensyntagen til befolkningens retsfølelse sammenlignet med Advokatsamfundets undersøgelse om befolkningens syn på straf – retsbevidstheden – påviser, at folket mere har en holdning end egentlig viden om fængselsstraffe. Det undervurderes, hvor strengt domstolene faktisk straffer.

Vedrørende forslaget om at hæve strafniveauet for flugt m.v. skal det bemærkes, at virkningen vil være til at overse. Du kan læse det fulde høringssvar fra foreningen her Høringssvar om samfundstjeneste februar 2019

Efter “ghettoplanen” – debatmøde 6. marts 2019 i København

Onsdag den 6. marts 2019 kl. 18.30-21.30 arrangerer Socialpolitisk Forening Hovedstaden og Retspolitisk Forening et debatmøde med overskriften:

Efter ’Ghettoplanen’ – hvordan virker de nye lovkrav for kommuner, boligorganisationer, beboere og boligsøgende? Og bliver de angivelige problemer løst – eller bare flyttet?

Sted: Tranquebar Boghandet og café, Borgergade 14, 1300 København K

Deltagelse er gratis, men kræver tilmelding via Billetto. Se Tranquebars hjemmeside: https://www.tranquebar.net/events_/kommende-arrangementer/

Læs mere om debatmødet her: Efter ghettoplanen 

 

 

Udeblivelsesdomme i sager med påstand om udvisning og anvendelse af telekommunikation

Retspolitisk Forening afgav den 10. februar 2019 høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af retsplejeloven (udeblivelsesdomme i sager med påstand om udvisning og anvendelse af telekommunikation med billede i retsmøder). Med forslaget, hvor en anklager i øget omfang kan afvikle sin deltagelse via telekonference, mens sigtede og forsvareren ikke er der rent fysisk, kan der gøres op med princippet ”justice appears to be done”, hvorved menes, at sigtede/ tiltalte efterfølgende giver udtryk for, at dommer og anklager arbejder sammen.

I forhold til udeblivelsesdomme skal foreningen udtrykke ønsket om, at anvendelse skal have undtagelsens karakter og være velbegrundet, idet den foreslåede udvidelse af undtagelsen om afsigelse af udeblivelsesdomme synes at hvile på udokumenterede påstande. Retspolitisk Forening henstiller, at der inden fremsættelsen af lovforslaget sættes tal på disse forhold. Du kan læse hele foreningens høringssvar her: Udeblivelsesdomme i sager med påstand om udvisning og anvendelse af telekommunikation med billede i retsmøder februar2019