Moraliserende symbolpolitik – grundlovsceremonier – høringssvar

Retspolitisk Forening afgav den 28. november 2018 høringssvar over udkast til bekendtgørelse om kommunalbestyrelsers afholdelse af grundlovsceremonier. Foreningen tilslutter sig kritikken i høringssvarene fra Institut for Menneskerettigheder og Forening af Udlændingeretsadvokater, hvori det påpeges, at man ved den foreslåede lov og bekendtgørelse søger at “lovgive i bemærkningerne”. Den materielle betingelse for statsborgerskabets virkning fastsættes i en bekendtgørelse – ikke lov – og retsvirkningen af ikke at opfylde betingelsen fremgår alene af lovforslagets bemærkninger. Retspolitisk Forening finder dette retssikkerhedsmæssigt uacceptabelt. Herudover bemærker Retspolitisk Forening om de foreslåede tiltag, at de helt generelt savner et belæg, og at såvel lovforslaget som bekendtgørelse er udtryk for moraliserende symbolpolitik. Du kan læse hele høringssvaret her: 

Høringssvar om grundlovsceremonier

PNR-loven medfører “overimplementering” – høringssvar

Retspolitisk Forening afgav den 21. november 2018 høringssvar over udkast til forslag til lov om indsamling, anvendelse og opbevaring af oplysninger om flypassagerer (PNR-loven). Retspolitisk Forening påpeger indledningsvist, at der allerede er hjemmel til at tilgå oplysninger om flypassagerer i toldloven. Derudover finder Retspolitisk Forening, at de foreslåede bestemmelser om sletning af data er ude af proportioner, og at man derved kommer til at opbevare irrelevante oplysninger i op til 5 år. Du kan læse hele foreningens høringssvar her: Høringssvar PNR-loven
 
 
 
 

Debat om palæstinensiske børn og unge 29. og 30. november 2018 i København

Markering af FN’s Internationale Solidaritetsdag for det palæstinensiske folk: Vil du nedbryde et samfund, så ram børnene. Ødelægger du dem, ødelægger du samfundet.

Torsdag, den 29. november kl 17.30-21.00: Human Rights March, Kvinder i Dialog, Palæstina Israel Danmark i samarbejde med Europæiske Jøder for en Retfærdig Fred samt Palæstinensisk Demokratisk Forbund i Danmark afholder konference om palæstinensiske børn og unge under militærstyret. Retspolitisk Forenings formand, Bjørn Elmquist, sidder i et panel.

Læs mere her Palæstinas børn.

Fredag, den 30. november kl. 16.30 – 18.30: Mød advokat Gerard Horton fra Military Court Watch, og jurist og socialarbejder Salwa Duaibis, fra Women’s Centre for Legal Aid and Counselling.

Læs mere her: Palæstinas børn 2

Nyhedsbrev oktober 2018

I dette nyhedsbrev sætter Retspolitisk Forenings formand Bjørn Elmquist fokus på, hvordan perioden op til folketingsvalget er præget af taktik.

Desuden skriver bestyrelsesmedlem Julie Jeeg om en kinesisk delegations besøg hos Retspolitisk Forening.

Bestyrelsesmedlem Peter Arnborg skriver om ”ghettopakker”. Endelig omtaler vi Justitias rapport om tvangsanbringelser og en kommende konference om samme emne. Læs hele nyhedsbrevet her Nyhedsbrev_oktober18

Høringssvar – trusler mod offentligt ansatte: skærpelse af straffen

Retspolitisk Forening afgav den 8. oktober 2018 høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven, hvormed der foreslås en skærpelse af straffen for trusler, chikane og hærværk mod personer i offentlig tjeneste eller hverv. Selvom det er helt uacceptabelt, at personer i offentlig tjeneste eller hverv udsættes for sådanne handlinger, finder Retspolitisk Forening grundlaget for skærpelsen kritisabelt. Det egentlige formål med lovaktionen er at forhøje straffene med 1/3 i forhold til det eksisterende niveau, men der er ikke forud for lovforslaget foretaget analyser eller undersøgelser af, hvad baggrunden for problemet er, ligesom den manglende begrundelse og argumentation for strafskærpelsen rejser det spørgsmål, om en vilkårlig strafskærpelse yder den beskyttelse, personer i offentlig tjeneste og hverv har brug for. Trods merudgiften for Kriminalforsorgen på 2 mio. kr. i 2019 og 4 mio. kr. i 2020 er der ikke anført noget om den forebyggende effekt af strafforhøjelsen, og Retspolitisk Forening undres ved, at de afsatte millionmidler ikke benyttes på en målrettet forebyggende indsats i stedet, således at der bliver færre ofre. Du kan læse hele høringssvaret her: Høringssvar – trusler mod offentlig ansatte – skærpelse af straffen