Politiet sletter 33.440 registreringer i fingeraftryksregister

Fingeraftrykkene har været ulovligt opbevaret af politiet, og bliver nu slettet fra databaserne igen. Bjørn Elmquist har i den forbindelse udtalt sig til netmediet Solidaritet om sagens retspolitiske aspekter.

“Den langsomme sletning af fingeraftrykkene er tidligere blevet kritiseret af såvel retspolitikere som Retspolitisk Forening, som mener, at den langsomme sletning må skyldes, at Rigspolitiet ikke tager opgaven særlig alvorligt.

I dag henviser formanden for Retspolitisk Forening, Bjørn Elmquist, til, at den blot er en i »perlerække« de senere år af kritisable sager hos politiet og anklagemyndigheden: Den såkaldte Pusher Street-sag, hvor statsadvokatens anklager selv overtrådte straffeloven. Tele2-sagen hvor Danmark stadig afviser at følge en afgørelse fra EU-Domstolen om masselogning af danskernes brug af hovedsageligt mobiltelefoner. Og senest selvfølgelig teledata-sagen, hvor forskellige fejl og usikkerheder i teledata, kan have betydet, uskyldige er blevet dømt – eller forbrydere gået fri.

»Denne ”perlerække” af overtrædelser strider overordnet mod enhver regerings generelle pligt til rettidig omhu,« siger Bjørn Elmquist. »En tilsvarende opførsel fra borgernes side ville – og burde – straks udløse alvorlige sanktioner«.”

Læs hele artiklen her:

Politiet sletter 33.400 registreringer i fingeraftryks-register

Høringssvar om begrænsning af fremmedkrigeres adgang til bistand fra udenrigstjenesten. RPF: forslaget bør trækkes tilbage!

Retspolitisk Forening har den 3. december 2019 afgivet høringssvar om udkast til lov om ændring af lov om udenrigstjenesten (begrænsning af fremmedkrigeres adgang til bistand fra udenrigstjenesten). Foreningen anbefaler primært, at lovforslaget trækkes tilbage. Regeringens ihærdighed mht. markering af handlekraft i forhold til fremmedkrigere synes nærmest endeløs og denne hast, hvormed lovforslagene produceres, sker i vidt omfang under tilsidesættelse af hensyn til almindelige retsprincipper. Læs hele høringssvaret her: Høringssvar udenrigstjenestens bistand

Fremmedkrigernes børn skal bøde for forældrenes synder. Høringssvar om lovforslag om fremmedkrigernes børn

Retspolitisk Forening ser lovforslaget i forlængelse af regeringens lovforslag om vedtagelsen af L38 (Fratagelse af statsborgerskab fra fremmedkrigere m.v. nu Lov nr. 1057 af 24-10-2019) og dermed også som en opfølgning af den forrige regerings aftale i marts 2019 med Dansk Folkeparti. Denne aftale omfattede også det emne, som er konkretiseret med dette lovforslag.

Det er vist ikke hidtil set i dansk lovgivning efter 1849, at det gammeltestamentlige princip om, at fædrenes synder hjemsøger børnene, er lagt til grund for regulering af børns retlige status. Endda med lovforslag fremsat af en regering under ledelse af en regeringschef, der betegner sig som ”Børnenes Statsminister”. Som begrundelse tilføjes: ”… og børnene vokser ikke op under forhold, hvor det kan forventes, at der bliver skabt en samhørighed med Danmark og de danske værdier”. 

Læs hele høringssvaret her Høringssvar – Fremmedkrigeres børns statsborgerskab november19

Nyhedsbrev november 2019

Den nye socialdemokratiske regering får kritik både af Retspolitisk Forenings formand Bjørn Elmquist og bestyrelsesmedlem Leif Herman.Demokratisk praksis uden mørkelygte kan godt lade sig gøre skriver Marianne Olsen, som er nyt bestyrelsesmedlem i foreningen.Med meget forskellige udgangspunkter kan du desuden læse om baggrunden for, hvorfor henholdsvis Ole Husgaard og Niels Valdemar Vinding er nye medlemmer af Retspolitisk Forening. 

Nyhedsbrev november 2019

Høringssvar: frakendelse af fremmedkrigeres statsborgerskab – RPF er stærkt bekymret

Høringsvaret drejer sig om forslag til lov om ændring af lov om dansk indfødsret og udlændingeloven (Ændring af reglerne for frakendelse af fremmedkrigeres statsborgerskab)

Retspolitisk Forening ser med stor bekymring på de retssikkerhedsmæssige aspekter af dette lovudkast.

Uddrag af høringssvaret: “Foreningen stiller sig uforstående overfor dels ønsket om hastebehandling, der indebærer alvorlige risici for utilstrækkelig belysning af lovforslagets konsekvenser, og dels fordi de allerede gældende bestemmelser i indfødsretsloven, straffeloven og pasloven burde være fuldt tilstrækkelige til at retsforfølge personer, der har overtrådt bestemmelserne i straffelovens § 114j, herunder også hvad angår fratagelse af statsborgerskab. Det er foreningens generelle opfattelse, at såfremt indehavere af dansk indfødsret har overtrådt dansk lovgivning, så skal retsforfølgning finde sted i Danmark med de retssikkerhedsgarantier, der er indeholdt i retsplejeloven og Den europæiske Menneskerettighedskonvention.”

Læs hele høringssvaret på hjemmesiden under “Høringssvar 2019” eller her: Høringssvar – frakendelse af fremmedkrigeres statsborgerskab oktober2019