Forslaget til epidemilov er meget problematisk – Læs RPF’s høringssvar

Retspolitisk Forening finder lovforslaget meget problematisk, men er enig i, at den slags ekstraordinære situationer rummer en lang række dilemmaer med indbyrdes modstridende hensyn. Overordnet set tildeler lovforslaget visse myndigheder stor magt med ganske utilstrækkelige begrænsninger i lovteksten.

Lovforslagets muligheder for magtanvendelse mod privatpersoner er foruroligende, og kontrollen af denne er for begrænset. Nødvendigheden af at lave en helt ny epidemilov savner sundhedsfagligt belæg, og ændringsinitiativet strider derfor i det hele imod det grundlæggende proportionalitetsprincip. 

Læs hele høringssvaret her: Høringssvar epidemilov

Nyhedsbrev november 2020

Bjørn Elmquist’ holdning til regeringens bebudede ændringer i retspolitikken kan man læse om i dette nyhedsbrev.

Lukning af muslimske friskoler er emnet for RPF medlem, Souaade Lahraches, artikel.

Den 3. oktober holdt RPF en – længe ventet – generalforsamling. Her blev der valgt to nye bestyrelsesmedlemmer. Læs om dem til sidst i nyhedsbrevet.

Nyhedsbrev_november20

Høringssvar om zoneforbud: RPF finder begrundelsen for permanentgørelsen mangelfuld

Retspolitisk Forening finder overordnet, at ophævelse af revisionsklausuler (”solnedgangsklausuler”) i lovforslag bør ledsages af substantielle begrundelser. Dette må gælde så meget desto mere, når der som her foreligger administrative muligheder for begrænsning af borgernes bevægelsesfrihed og ophold på offentlige steder. Bemyndigelsen til den lokale politidirektør til i særlige situationer at udstrække forbuddet til en hel kommune forekommer ganske drastisk og tvivlsom i forhold til et grundlæggende krav om proportionalitet i retshåndhævelsen. Denne proportionalitet skal ses i lyset af det betydelige indgreb i bevægelsesfriheden, et zoneforbud i sig selv udgør. Dette gælder så meget desto mere, hvis forbuddet omfatter en hel kommune.

Læs hele høringssvaret her: Høringssvar om zoneforbud oktober20

Advarsel: Undersøgelse af FE kan ende i blindgyde

Artikel fra Altinget, hvori Retspolitisk Forenings formand, Bjørn Elmquist, udtaler sig:

“TAVSHED: Mundkurvene sidder så stramt på medlemmerne af Folketingets kontroludvalg, at det kan blive umuligt at drage konsekvenser af undersøgelsen af Forsvarets Efterretningstjeneste, lyder advarslen fra Retspolitisk Forening

Den nuværende organisering af Folketingets kontrol med efterretningstjenesterne kan betyde, at undersøgelsen af sagen om Forsvarets Efterretningstjeneste ender i en blindgyde, hvor det alene er op til regeringen at afgøre, om der er behov for ændringer af setup’et.

Sådan lyder bekymringen fra Retspolitisk Forening i forbindelse med behandlingen af et lovforslag om at nedsætte en særlig undersøgelseskommission til at kulegrave sagen om kritikken fra Tilsynet med efterretningstjenesterne af Forsvarets Efterretningstjeneste.”

Sådan lyder starten af artiklen fra Altinget. Læs hele artiklen her: Advarsel: Undersøgelse af FE kan ende i blindgyde

Læs Retspolitisk Forenings høringssvar her: Høringssvar undersøgelseskommission vedr FE oktober20