Kategoriarkiv: Retssikkerhed

Regeringens asylstramninger

Institut for Menneskerettigheder skriver i en overskrift på deres hjemmeside: “Regeringen vil have mulighed for at bryde med menneskerettighederne”.  Instituttet mener, at lovforslaget om asylstramninger bør ændres, så myndigheder og domstole holder sig inden for Danmarks internationale forpligtelser.
Lovforslaget bliver hastebehandlet i Folketinget – uden mulighed for at afgive høringssvar. Alligevel har Institut for Menneskerettigheder skrevet et høringssvar. Læs nærmere her:Institut for Menneskerettigheder: asylstramninger

Genopbyg borgernes retssikkerhed

“En ny regering bør styrke borgernes retssikkerhed” skriver Retspolitisk Forenings formand, Bjørn Elmquist, i en artikel på altinget.dk den 28. maj 2015.  Bjørn Elmquist fremsætter desuden denne holdning:  “Med det argument, at vi skal beskytte os og vores demokrati mod terror, har vores egne lovgivere og skiftende regeringer selv påført os langt større tab af demokrati, end nogen terrorist ville kunne formå det”    Læs hele artiklen her Genopbyg borgernes retssikkerhed

Individ, enlig, samboende – uklare begreber

Af Peter Arnborg, bestyrelsesmedlem, Retspolitisk Forening

Retssikkerhedsmæssigt set – og med store sociale/økonomiske konsekvenser for rigtig mange – ligner dele af det seneste års gennemførte kontanthjælps- og flexjob-reformer et juridisk morads med vide skønsmuligheder og derfor med stor risiko for vilkårlighed i afgørelser.

Kommunerne er fx sat til at vurdere, om ”samboende” udgør en ”husstand” i et ”ægteskabslignende forhold”. Mange spørgsmål om kriterier kan opregnes, næsten kun fantasien sætter grænser.

Begrebet ”enlig” og ”enlig forsørger” optræder hyppigt i skatte- og sociallovene og er hyppigt særdeles uklart, hvilket vi tidligere har sat under debat ved møde og med henvendelse til socialministeren.

Det er nok på tide, at social- og skattelovgivningerne gentænkes, så vi måske kan forlade de her nævnte begreber og i stedet indføre begrebet ”individ”, altså en borger!

Invitation til ny arbejdsgruppe om brøkpensionister

Personer, der har opholdt sig i udlandet, skal for at opnå ret til fuld folkepension (og tilsvarende om førtidspension) have haft bopæl i Danmark i over 40 år, hvoraf 4/5 skal ligge efter det fyldte 15. år. Ellers får man kun forholdsmæssige ydelser (=brøkpension).
Er det retspolitisk og økonomisk rimeligt, strider det mod ligebehandling og diskriminationsforbud efter Den Europæiske Menneskerettighedskonvention?
Vi inviterer her medlemmer til at deltage i en ny arbejdsgruppe, der kan kortlægge og analysere den retlige situation og fremkomme med forslag til nye regler og anvise måder at få fremmet disse på.
Arbejdsgruppens ”tovholder” er bestyrelsesmedlem Lesley Christensen, til hvem man kan melde sig som interesseret i at deltage i gruppens arbejde. Mail til: lesley@nullpc.dk .