Kategoriarkiv: Retssikkerhed

Regeringens asylstramninger

Institut for Menneskerettigheder skriver i en overskrift på deres hjemmeside: “Regeringen vil have mulighed for at bryde med menneskerettighederne”.  Instituttet mener, at lovforslaget om asylstramninger bør ændres, så myndigheder og domstole holder sig inden for Danmarks internationale forpligtelser.
Lovforslaget bliver hastebehandlet i Folketinget – uden mulighed for at afgive høringssvar. Alligevel har Institut for Menneskerettigheder skrevet et høringssvar. Læs nærmere her:Institut for Menneskerettigheder: asylstramninger

Genopbyg borgernes retssikkerhed

“En ny regering bør styrke borgernes retssikkerhed” skriver Retspolitisk Forenings formand, Bjørn Elmquist, i en artikel på altinget.dk den 28. maj 2015.  Bjørn Elmquist fremsætter desuden denne holdning:  “Med det argument, at vi skal beskytte os og vores demokrati mod terror, har vores egne lovgivere og skiftende regeringer selv påført os langt større tab af demokrati, end nogen terrorist ville kunne formå det”    Læs hele artiklen her Genopbyg borgernes retssikkerhed

Individ, enlig, samboende – uklare begreber

Af Peter Arnborg, bestyrelsesmedlem, Retspolitisk Forening

Retssikkerhedsmæssigt set – og med store sociale/økonomiske konsekvenser for rigtig mange – ligner dele af det seneste års gennemførte kontanthjælps- og flexjob-reformer et juridisk morads med vide skønsmuligheder og derfor med stor risiko for vilkårlighed i afgørelser.

Kommunerne er fx sat til at vurdere, om ”samboende” udgør en ”husstand” i et ”ægteskabslignende forhold”. Mange spørgsmål om kriterier kan opregnes, næsten kun fantasien sætter grænser.

Begrebet ”enlig” og ”enlig forsørger” optræder hyppigt i skatte- og sociallovene og er hyppigt særdeles uklart, hvilket vi tidligere har sat under debat ved møde og med henvendelse til socialministeren.

Det er nok på tide, at social- og skattelovgivningerne gentænkes, så vi måske kan forlade de her nævnte begreber og i stedet indføre begrebet ”individ”, altså en borger!

Invitation til ny arbejdsgruppe om brøkpensionister

Personer, der har opholdt sig i udlandet, skal for at opnå ret til fuld folkepension (og tilsvarende om førtidspension) have haft bopæl i Danmark i over 40 år, hvoraf 4/5 skal ligge efter det fyldte 15. år. Ellers får man kun forholdsmæssige ydelser (=brøkpension).
Er det retspolitisk og økonomisk rimeligt, strider det mod ligebehandling og diskriminationsforbud efter Den Europæiske Menneskerettighedskonvention?
Vi inviterer her medlemmer til at deltage i en ny arbejdsgruppe, der kan kortlægge og analysere den retlige situation og fremkomme med forslag til nye regler og anvise måder at få fremmet disse på.
Arbejdsgruppens ”tovholder” er bestyrelsesmedlem Lesley Christensen, til hvem man kan melde sig som interesseret i at deltage i gruppens arbejde. Mail til: lesley@nullpc.dk .

Borgerrettigheder under pres

Af Peter Arnborg, bestyrelsesmedlem i Retspolitisk Forening

Her i løbet af sommeren har vi været vidner til, at basale menneskerettigheder (borgerrettigheder) krænkes eller i det mindste er under pres af myndigheder. Desværre.

Vi har – via tidl. CIA-ansatte Snowdon – fået indblik i den omfattende globale internet-overvågning, som USA forestår, ofte i ”diskret” indforståelse med stater, selv om regler om persondata-beskyttelse trædes under fode. Interessant, men urovækkende.

Lokalt i København og i et par større byer i Danmark ser vi her i sommer undertiden politiet reagere med opvisning af magtbrynde (stresse, presse, anholde, udvise osv.) over for østeuropæiske ”fribyttere”, også selv om de er her på lovligt ophold og i legitimt ærinde som EU-borgere. At ”campering” i parker mv. kan være ulovligt efter politiloven/-bekendtgørelsen, er jeg på det rene med, ligesom tyveri jo er strafbart for enhver.

Efterhånden er der ved at stå klart, hvad reformerne af kontanthjælp, flexjob og førtidspension medfører for ressourcesvage borgere. Og det er retssikkerhedsmæssigt (og økonomisk) mestendels betænkeligt, også pga. de for borgerne ofte uklare regler og usikre og langvarige sagsbehandlingsprocesser. Inden for kontanthjælpsområdet giver den nylige vejledning om begrebet ”enlig forsørger” dog større klarhed, idet en del kommunal praksis nu må ændres og forbedres.

Og så har vi også ”til gode” at se hen til den ny offentlighedslovs ikrafttræden ved årsskiftet – måske sænker mørket sig i departementer og styrelser. Det må alle gode kræfter søge at forhindre.

PS: I øvrigt mener jeg, at Danmark snart må få sig taget sammen til at få retsforbeholdet i forhold til EU ophævet – fuldt og helt (”hele pakken”), og ikke som den tilvalgsordning, som de magthavende partier normalt giver udryk for at ville arbejde for. ”Hele pakken” af hensyn vore borgerrettigheder og for at undgå, at Danmark yderligere marginaliseres i EU-kredsen.

Socialministeren har nedsat en ”tværministeriel arbejdsgruppe”

Den 4. marts 2013 offentliggjorde Information RPF’s åbne brev til socialministeren (se brevet her på siden) blandt andet med en opfordring til, at der udfærdiges en klar definition af, hvornår der foreligger et ægteskabslignende samlivsforhold, at der laves en nøje plan for, hvordan kommunens sagsbehandlere kan blive bedre uddannet i de forvaltningsretslige regler, og at de konkrete retningslinjer til kontrolmedarbejdere gøres mere anvendelige og detaljerede.
Ministerens svar foreligger nu. Læs det her: Socialminister_svar_enlig_definition