Kategoriarkiv: Ikke kategoriseret

Der er stadig hul i børnenes retssikkerhed – debatindlæg 3. oktober 2018

Regeringen indgik med støtte fra Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti i slutningen af juni en aftale om at reformere indsatsen over for ungdomskriminalitet. Retspolitisk Forening har tidligere haft debatindlæg i Politiken herom den 4. august RPF debatindlæg og også sendt et åbent brev til folketingspartiernes retsordførere RPF – åbent brev til folketingspartiernes retsordførere. Selv om der er fremskridt (efter bl.a. RPF’s og Eva Smiths kritik) i forhold til den underliggende politiske aftale på en række punkter, forekommer lovudkastet som en generel mistillidserklæring til de sociale myndigheder.   Læs vores seneste debatindlæg i Politiken den 3. oktober 2018: Debatindlæg Politiken Retspolitisk Forening 031018

Se også Retspolitisk Foreningshøringssvar Høringssvar – ungdomskriminalitet okt18

Høringssvar vedr. ændring af sundhedsloven (egenbetaling for tolkebistand)

 
Retspolitisk Forening har den 8. februar afgivet høringssvar over en ændring af sundhedsloven. Ændringen bevirker, at der skal ske en egenbetaling af tolkebistand i visse tilfælde. Retspolitisk Forening finder det bl.a. problematisk, at lovændringen kan være med til at afholde folk fra at søge lægehjælp af hensyn til de omkostninger, der er forbundet dermed. Du kan læse hele høringssvaret her:Høringssvar om sundhedsloven (egenbetaling tolkebistand)

Høringssvar vedr. politiets behandling af oplysninger i databaser, automatisk nummerpladekendelse mm

Retspolitisk Forening har afgivet høringssvar over tre udkast til bekendtgørelser, der vedrører politiets behandling af oplysninger i databaser og tværgående informationsanalyser, samt politiets anvendelse af automatisk nummerpladegenkendelse.

Retspolitisk Forening har visse betænkeligheder ved de tre udkast, særligt vedrørende adgangen til aktindsigt, den nærmest altomfattende overvågning og opbevaringen af de indsamlede oplysninger. Efter Retspolitisk Forenings overbevisning synes det som om, at grundlæggende principper for indsamling og behandling af oplysninger ikke respekteres.

Du kan læse Retspolitisk Forenings høringssvar under “Høringssvar 2017” på vores hjemmeside http://www.retspolitik.dk/” Høringssvar personoplysninger nummerpladegenkendelse tværgående informationsanalyser”

Høringssvar vedr. lovforsalg om forbedret retsstilling for ofre for seksuelle overgreb

Et lovforslag, der på en række forskellige punkter søger at forbedre retstillingen for ofre for seksuelle overgreb – herunder særligt børn – er blevet sendt i høring hos Retspolitisk Forening. Det foreslås blandt andet, at forældelsesfristen i sager om seksuelle overgreb, hvor offeret er et barn under 18 år, afskaffes. Derudover foreslås det, at 72-timersreglen for ofre for voldtægt ophæves, ligesom forslaget i det hele tilsigter at hæve godtgørelsesniveauet for ofre for seksuelle overgreb. Retspolitisk Forening bakker op om lovforslaget. Du kan læse Retspolitisk Forenings høringssvar på hjemmesiden under Høringssvar 2017: “Høringssvar børn misbrug aug17”