Kategoriarkiv: Ikke kategoriseret

Nyhedsbrev oktober 2018

I dette nyhedsbrev sætter Retspolitisk Forenings formand Bjørn Elmquist fokus på, hvordan perioden op til folketingsvalget er præget af taktik.

Desuden skriver bestyrelsesmedlem Julie Jeeg om en kinesisk delegations besøg hos Retspolitisk Forening.

Bestyrelsesmedlem Peter Arnborg skriver om ”ghettopakker”. Endelig omtaler vi Justitias rapport om tvangsanbringelser og en kommende konference om samme emne. Læs hele nyhedsbrevet her Nyhedsbrev_oktober18

Høringssvar – trusler mod offentligt ansatte: skærpelse af straffen

Retspolitisk Forening afgav den 8. oktober 2018 høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven, hvormed der foreslås en skærpelse af straffen for trusler, chikane og hærværk mod personer i offentlig tjeneste eller hverv. Selvom det er helt uacceptabelt, at personer i offentlig tjeneste eller hverv udsættes for sådanne handlinger, finder Retspolitisk Forening grundlaget for skærpelsen kritisabelt. Det egentlige formål med lovaktionen er at forhøje straffene med 1/3 i forhold til det eksisterende niveau, men der er ikke forud for lovforslaget foretaget analyser eller undersøgelser af, hvad baggrunden for problemet er, ligesom den manglende begrundelse og argumentation for strafskærpelsen rejser det spørgsmål, om en vilkårlig strafskærpelse yder den beskyttelse, personer i offentlig tjeneste og hverv har brug for. Trods merudgiften for Kriminalforsorgen på 2 mio. kr. i 2019 og 4 mio. kr. i 2020 er der ikke anført noget om den forebyggende effekt af strafforhøjelsen, og Retspolitisk Forening undres ved, at de afsatte millionmidler ikke benyttes på en målrettet forebyggende indsats i stedet, således at der bliver færre ofre. Du kan læse hele høringssvaret her: Høringssvar – trusler mod offentlig ansatte – skærpelse af straffen 

Høring – ulovlig påvirkningsvirksomhed (ændring af straffelovens § 108)

Retspolitisk Forening har den 8. oktober 2018 afgivet høringssvar over høring over udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven, hvormed der foreslås en ændring af straffelovens § 108. Sigtet med lovforslaget er angiveligt at komme udenlandske – særligt russiske – påvirkningsforsøg i forkøbet. Retspolitisk Forening påpeger, at lovforslagets overdrevne fokus på Rusland – og en tilsyneladende uforbeholden blåstempling af øvrige lande – medfører en fundamental skævhed, der i praksis kan føre til forkert regelanvendelse. Foreningen finder det endvidere kritisabelt, at lovforslagets definition af begrebet påvirkningsvirksomhed omfatter en uendelig mængde handlinger, som mange mennesker dagligt foretager i det offentlige rum, hvorved definition bliver umulig at arbejde med og dermed også ubrugelig. Yderligere stiller Retspolitisk Forening spørgsmålstegn ved Justitsministeriets argumentation i forhold til overholdelsen af EMRK. Du kan læse hele høringssvaret her: Høringssvar – ulovlig påvirkningsvirksomhed

Der er stadig hul i børnenes retssikkerhed – debatindlæg 3. oktober 2018

Regeringen indgik med støtte fra Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti i slutningen af juni en aftale om at reformere indsatsen over for ungdomskriminalitet. Retspolitisk Forening har tidligere haft debatindlæg i Politiken herom den 4. august RPF debatindlæg og også sendt et åbent brev til folketingspartiernes retsordførere RPF – åbent brev til folketingspartiernes retsordførere. Selv om der er fremskridt (efter bl.a. RPF’s og Eva Smiths kritik) i forhold til den underliggende politiske aftale på en række punkter, forekommer lovudkastet som en generel mistillidserklæring til de sociale myndigheder.   Læs vores seneste debatindlæg i Politiken den 3. oktober 2018: Debatindlæg Politiken Retspolitisk Forening 031018

Se også Retspolitisk Foreningshøringssvar Høringssvar – ungdomskriminalitet okt18