Kategoriarkiv: Høringssvar

Skandaløs kort høringsfrist – igen!

Retspolitisk Forening modtog den 24. juni 2016 en høringsanmodning fra Integrationsministeriet om udkast til bekendtgørelse om integrationsgrunduddannelse efter lov om integrationsgrunduddannelse (igu) og virksomhedsbonus efter integrationsloven. Fristen er den 27. juni!

På den baggrund har Retspolitisk Forening svaret: Integrationsministeriet har endnu engang fremsendt høringsanmodning med så kort en svarfrist, at en anstændig og saglig  behandling på forhånd må anses for udelukket. Ministeriet tilkendegiver med denne fremgangsmåde endnu engang, at høringssvar som led i en saglig og forsvarlig fastlæggelse af bindende regelsæt er uden nogen som helst interesse.”

Lovudkast og betænkning om væbnede konflikter i udlandet

Retspolitisk Forening afgav den 1. maj høringssvar vedrørende regeringens lovudkast og betænkning om væbnede konflikter i udlandet. Foreningens høringssvar kan læses under “høringssvar 2016” og her Høringssvar væbnede konflikter. Foreningen har efterfølgende fået svar fra Justitsministeriet. Dette svar kan læses her justitsministeriets svar på høringssvar ang. væbnede konflikter i udlandet. Interessant læsning!

Høringssvar om ophævelse af retsforbeholdet

Retspolitisk Forening har 27. september afsendt høringssvar til Udenrigsministeriet til lovforslag om ophævelse af Danmarks retsforbehold over for EU. Se svaret under ”Høringssvar 2015” (øverst på siden): ”Høringssvar EU retsforbehold sep15”.

I svaret fokuseres på afgivelsen af suverænitet efter grundlovens § 20, og Retspolitisk Forening kritiserer blandt andet, at ophævelsen af retsforbeholdet i lovforslagets titel og bemærkninger sprogligt søges sløret ved ikke at bruge ordet ”ophævelse”, men det blidere og uklare ord ”omdannelse”.

Offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger

Retspolitisk Forening har afgivet høringssvar til betænkning nr. 1553 om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger

Retspolitisk Forening er enig med mindretallets vurdering. I høringssvaret skriver RPF bl.a.:

“Mindretallet anbefaler en lovfæstelse af de gældende regler om offentligt ansattes ytringsfrihed for at tydeliggøre, at offentligt ansatte har en grundlovssikret ret til at ytre sig om emner af samfundsmæssig interesse. Samtidig er der et åbenbart behov for at få en samlet og mere præcis beskrivelse af rammerne for, hvor langt denne ytringsfrihed strækker sig og hvornår en ytring efterfølgende kan sanktioneres.

Retspolitisk Forening kan tilslutte sig mindretallets vurdering af, at en lovfæstelse vil indeholde et nødvendigt og værdifuldt signal om den politiske opbakning til offentligt ansattes ytringsfrihed. Det er for Retspolitisk Forening åbenbart, at der er et klart behov for en sådan meget markant tilkendegivelse på et område, hvor så mange faktorer motiverer den enkelte medarbejder til at afstå fra at ytre sig. Retspolitisk Forening kan samtidig tilslutte sig mindretallets argumentation.”

Læs hele høringssvaret her høringssvar til betænkning nr. 1553 om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger eller under Høringssvar 2015

For tidligt at stoppe forsøg med at eftergive skattegæld

Retspolitisk Forening beklager, at skatteministeren forslår at stoppe et forsøg, hvor socialt udsatte får mulighed for at få eftergivet skattegæld og dermed få luft i økonomien til at undgå kriminalitet og i det hele taget kunne opretholde et minimum af livskvalitet. Foreningen kommenterer i høringssvaret også en række andre forslag om at ændre skattelovene. Læs resten

400.000 ældre ignoreres med det offentliges digitalisering

Retspolitisk Forening har i et høringssvar kritiseret Naturstyrelsens forslag om at ændre en række love, der betyder, at en række informationer og annonceringer fra det offentlige kun sker i digitaliseret form, altså via internettet. Dermed ignoreres de ca. 400.000 borgere, der stadig aldrig anvender internettet. Alle borgere er lige meget værd i et demokrati og har ret til information, og besparelserne er små. Læs resten