Kategoriarkiv: Høringssvar

Høringssvar om forsvarets bistand til politiet mv.

Retspolitisk Forening har den 20. juni 2018 afgivet høringssvar til Justitsministeriets lovbekendtgørelse om Forsvarets bistand til politiet og etablering af midlertidige militære områder. Selvom der kan være fornuftige argumenter for at tilvejebringe en overordnet rammelovgivning, som der med det tidligere fremsatte lovforslag er gjort, er Retspolitisk Forening betænkelige ved risikoen for stigende militarisering af politiets opgaver. Retspolitisk Forening finder det endvidere upåkrævet, at de i loven givne bemyndigelser udnyttes fuldt ud. Du kan læse hele høringssvaret her: Høringssvar om forsvarets bistand til politiet mv.

Høringssvar – ændring af lov om almene boliger (modvirke parallelsamfund)

Retspolitisk Forening har netop afgivet høringssvar over en ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om leje, der er et led i initiativerne, der skal modvirke parallelsamfund. Retspolitisk Forening finder det problematisk, at lovændringerne i sine formuleringer bruger meget vide og elastiske vendinger, ligesom Retspolitisk Forening også rejser tvivl om, hvorvidt lovforslagene er i overensstemmelse med EMRK. Du kan læse hele høringssvaret her: Høringssvar ghetto-boliger

Høringssvar angående lovforslag om maskeringsforbud

Retspolitisk Forening har netop afgivet høringssvar vedrørende lovforslag om maskeringsforbud. Foreningen finder, både på grund af den ramte målgruppe samt politiske udtalelser, at der er tale om et forbud mod Burka og Niqab. Foreningen indstiller på det kraftigste, at lovforslaget ikke vedtages, da det rejser spørgsmål vedrørende den grundlovsbeskyttede religionsfrihed, og idet målet med lovforslaget ikke kan bære et indgreb af den pågældende karakter og desuden ikke nås gennem (yderligere) straf. Læs hele høringssvaret her: Høringssvar om lovforslag om maskeringsforbud

Høring over ændring af udlændingeloven

Den 15. februar afgav Retspolitisk Forening et høringssvar over en ændring af udlændingeloven. Ændringen medfører, at udlændingelovens § 7, stk. 3, gøres permanent. Der tages imidlertid ikke stilling til udlændingelovens § 9, stk. 1, og Retspolitisk Forening finder virkningerne heraf – at en familiesammenføring typisk først sker efter ca. 4 år – yderst urimelige og problematiske. Du kan læse mere om baggrunden herfor ved at tilgå hele høringssvaret her: Høringssvar om ændring af udlændingeloven

Høring over ændring af lov om tv-overvågning og lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger

Retspolitisk Forening afgav den 15. februar høringssvar over ændringer af lov om tv-overvågning og lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger. Lovændringerne indebærer en øget adgang for private virksomheder til at dele overvågningsmateriale virksomhederne imellem. Retspolitisk Forening finder det stærkt kritisabelt, at man fra lovgivers side giver køb på fundamentale grundlæggende retsgarantier. Du kan læse hele høringssvaret her: Høringssvar over ændring af lov om tv-overvågning og lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger
 
 

Høring over ændring af retsplejeloven – nedsættelse af sagsbehandlingstid i straffesager

 Den 12. februar afgav Retspolitisk Forening høringssvar over en ændring af retsplejeloven, der tilsigter en nedsættelse af sagsbehandlingstiden i straffesager. Retspolitisk Forening er af den opfattelse, at sagsbehandlingstiden ikke må være unødigt lang. Foreningen finder det imidlertid meget problematisk, at sigtedes frie forsvarervalg indskrænkes i et sådant omfang, som der i lovforslaget lægges op til. Du kan læse Retspolitisk Forenings øvrige kritikpunkter af forslaget i hele høringssvaret her: Høringssvar – nedsættelse af sagsbehandlingstid i straffesager