Kategoriarkiv: Høringssvar

Fremmedkrigernes børn skal bøde for forældrenes synder. Høringssvar om lovforslag om fremmedkrigernes børn

Retspolitisk Forening ser lovforslaget i forlængelse af regeringens lovforslag om vedtagelsen af L38 (Fratagelse af statsborgerskab fra fremmedkrigere m.v. nu Lov nr. 1057 af 24-10-2019) og dermed også som en opfølgning af den forrige regerings aftale i marts 2019 med Dansk Folkeparti. Denne aftale omfattede også det emne, som er konkretiseret med dette lovforslag.

Det er vist ikke hidtil set i dansk lovgivning efter 1849, at det gammeltestamentlige princip om, at fædrenes synder hjemsøger børnene, er lagt til grund for regulering af børns retlige status. Endda med lovforslag fremsat af en regering under ledelse af en regeringschef, der betegner sig ”Børnenes Statsminister”. Som begrundelse tilføjes: ”… og børnene vokser ikke op under forhold, hvor det kan forventes, ”… og børnene vokser ikke op under forhold, hvor det kan forventes, at der bliver skabt en samhørighed med Danmark og de danske værdier”. 

Læs hele høringssvaret her Høringssvar – Fremmedkrigeres børns statsborgerskab november19

Høringssvar: frakendelse af fremmedkrigeres statsborgerskab – RPF er stærkt bekymret

Høringsvaret drejer sig om forslag til lov om ændring af lov om dansk indfødsret og udlændingeloven (Ændring af reglerne for frakendelse af fremmedkrigeres statsborgerskab)

Retspolitisk Forening ser med stor bekymring på de retssikkerhedsmæssige aspekter af dette lovudkast.

Uddrag af høringssvaret: “Foreningen stiller sig uforstående overfor dels ønsket om hastebehandling, der indebærer alvorlige risici for utilstrækkelig belysning af lovforslagets konsekvenser, og dels fordi de allerede gældende bestemmelser i indfødsretsloven, straffeloven og pasloven burde være fuldt tilstrækkelige til at retsforfølge personer, der har overtrådt bestemmelserne i straffelovens § 114j, herunder også hvad angår fratagelse af statsborgerskab. Det er foreningens generelle opfattelse, at såfremt indehavere af dansk indfødsret har overtrådt dansk lovgivning, så skal retsforfølgning finde sted i Danmark med de retssikkerhedsgarantier, der er indeholdt i retsplejeloven og Den europæiske Menneskerettighedskonvention.”

Læs hele høringssvaret på hjemmesiden under “Høringssvar 2019” eller her: Høringssvar – frakendelse af fremmedkrigeres statsborgerskab oktober2019

Databeskyttelsesloven (krigsreglen) – høringssvar – og åbent brev til justitsministeren

I forlængelse af Retspolitisk Forenings høringssvar den 29. august har foreningen sendt et åbent brev til justitsminister Nick Hækkerup og Folketingets Retsudvalg.
Foreningen foreslår, at der igangsættes et udvalgsarbejde, der har det brede sigte at klarlægge omfanget af kritisk IT-infrastruktur, og at analyseresultaterne indarbejdes i bilaget til den kommende bekendtgørelse for at sikre, at alle kritiske IT-systemer beskyttes i tilfælde af krig. Læs RPF’s brev her: Åbent brev til justitsminister Nick Hækkerup
 
Vedr. høringssvar
Den 29. august afgav Retspolitisk Forening et høringssvar over udkast til bekendtgørelse og vejledning om databeskyttelseslovens § 3, stk. 3 (krigsreglen). 
 
Om bekendtgørelsen skal foreningen bemærke, at det anbefales, at der igangsættes et udvalgsarbejde vedr. risici ved opbevaring af personoplysninger i systemer, der ikke alene benyttes af danske offentlige myndigheder. 
 
I forhold til vejledningen skal bemærkes, at man ser sig uforstående over for den undtagelse, der omfatter et stort antal IT-systemer, der kunne være formålstjenligt at gennemgå med henblik på en revurdering i henhold til den nye krigsregel, og det trods det ressourcekrævende arbejde hermed. Du kan læse hele foreningens høringssvar her: Høringssvar- Krigsregel_august19

Høringssvar om aktiv socialpolitik: RPF mener igen, at sanktionerne er for voldsomme

Høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, lov om Udbetaling Danmark, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og integrationsloven.

Retspolitisk Forening afgav den 25. februar 2019 høringssvar over udkast til lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik m.v. (Enklere og skærpede sanktioner og styrket kontrol med snyd og færre fejludbetalinger m.v.)

Retspolitisk Forening er som udgangspunkt enig i, at der skal gribes ind over for snyd med sociale ydelse ligesom man bakker op om en forenkling på sanktionsområdet, så man som modtager har mulighed for at gennemskue reglerne.

Dog vil foreningen minde om, at forestillingerne om, hvor mange der snyder, langt overstiger det reelle antal.

Retspolitisk Forening skal, eftersom nærværende lovforslag bl.a. baserer sig på vedtagelsen af et tidligere fremsat lovforslag, igen udtrykke sin uenighed i, at der ved disse lovforslag også sker en styrkelse af retssikkerheden. I det hele taget er det foreningens opfattelse, at de sanktioner, der gælder både før og efter dette lovforslag er voldsomme. Du kan læse det fulde høringssvar fra foreningen her Høringssvar aktiv socialpolitik februar 2019

 

RPF anbefaler ikke begrænset brug af samfundstjeneste – høringssvar

Retspolitisk Forening afgav den 12. februar 2019 høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven (begrænsning af brugen af samfundstjeneste og skærpelse af strafniveauet for flugt og medvirken til flugt fra lukkede fængsler og arresthuse)

Retspolitisk Forening kan ikke anbefale forslaget.

Hensyntagen til befolkningens retsfølelse sammenlignet med Advokatsamfundets undersøgelse om befolkningens syn på straf – retsbevidstheden – påviser, at folket mere har en holdning end egentlig viden om fængselsstraffe. Det undervurderes, hvor strengt domstolene faktisk straffer.

Vedrørende forslaget om at hæve strafniveauet for flugt m.v. skal det bemærkes, at virkningen vil være til at overse. Du kan læse det fulde høringssvar fra foreningen her Høringssvar om samfundstjeneste februar 2019

Udeblivelsesdomme i sager med påstand om udvisning og anvendelse af telekommunikation

Retspolitisk Forening afgav den 10. februar 2019 høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af retsplejeloven (udeblivelsesdomme i sager med påstand om udvisning og anvendelse af telekommunikation med billede i retsmøder). Med forslaget, hvor en anklager i øget omfang kan afvikle sin deltagelse via telekonference, mens sigtede og forsvareren ikke er der rent fysisk, kan der gøres op med princippet ”justice appears to be done”, hvorved menes, at sigtede/ tiltalte efterfølgende giver udtryk for, at dommer og anklager arbejder sammen.

I forhold til udeblivelsesdomme skal foreningen udtrykke ønsket om, at anvendelse skal have undtagelsens karakter og være velbegrundet, idet den foreslåede udvidelse af undtagelsen om afsigelse af udeblivelsesdomme synes at hvile på udokumenterede påstande. Retspolitisk Forening henstiller, at der inden fremsættelsen af lovforslaget sættes tal på disse forhold. Du kan læse hele foreningens høringssvar her: Udeblivelsesdomme i sager med påstand om udvisning og anvendelse af telekommunikation med billede i retsmøder februar2019