Kategoriarkiv: Høringssvar

Høringssvar om aktiv socialpolitik: RPF mener igen, at sanktionerne er for voldsomme

Høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, lov om Udbetaling Danmark, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og integrationsloven.

Retspolitisk Forening afgav den 25. februar 2019 høringssvar over udkast til lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik m.v. (Enklere og skærpede sanktioner og styrket kontrol med snyd og færre fejludbetalinger m.v.)

Retspolitisk Forening er som udgangspunkt enig i, at der skal gribes ind over for snyd med sociale ydelse ligesom man bakker op om en forenkling på sanktionsområdet, så man som modtager har mulighed for at gennemskue reglerne.

Dog vil foreningen minde om, at forestillingerne om, hvor mange der snyder, langt overstiger det reelle antal.

Retspolitisk Forening skal, eftersom nærværende lovforslag bl.a. baserer sig på vedtagelsen af et tidligere fremsat lovforslag, igen udtrykke sin uenighed i, at der ved disse lovforslag også sker en styrkelse af retssikkerheden. I det hele taget er det foreningens opfattelse, at de sanktioner, der gælder både før og efter dette lovforslag er voldsomme. Du kan læse det fulde høringssvar fra foreningen her Høringssvar aktiv socialpolitik februar 2019

 

RPF anbefaler ikke begrænset brug af samfundstjeneste – høringssvar

Retspolitisk Forening afgav den 12. februar 2019 høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven (begrænsning af brugen af samfundstjeneste og skærpelse af strafniveauet for flugt og medvirken til flugt fra lukkede fængsler og arresthuse)

Retspolitisk Forening kan ikke anbefale forslaget.

Hensyntagen til befolkningens retsfølelse sammenlignet med Advokatsamfundets undersøgelse om befolkningens syn på straf – retsbevidstheden – påviser, at folket mere har en holdning end egentlig viden om fængselsstraffe. Det undervurderes, hvor strengt domstolene faktisk straffer.

Vedrørende forslaget om at hæve strafniveauet for flugt m.v. skal det bemærkes, at virkningen vil være til at overse. Du kan læse det fulde høringssvar fra foreningen her Høringssvar om samfundstjeneste februar 2019

Udeblivelsesdomme i sager med påstand om udvisning og anvendelse af telekommunikation

Retspolitisk Forening afgav den 10. februar 2019 høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af retsplejeloven (udeblivelsesdomme i sager med påstand om udvisning og anvendelse af telekommunikation med billede i retsmøder). Med forslaget, hvor en anklager i øget omfang kan afvikle sin deltagelse via telekonference, mens sigtede og forsvareren ikke er der rent fysisk, kan der gøres op med princippet ”justice appears to be done”, hvorved menes, at sigtede/ tiltalte efterfølgende giver udtryk for, at dommer og anklager arbejder sammen.

I forhold til udeblivelsesdomme skal foreningen udtrykke ønsket om, at anvendelse skal have undtagelsens karakter og være velbegrundet, idet den foreslåede udvidelse af undtagelsen om afsigelse af udeblivelsesdomme synes at hvile på udokumenterede påstande. Retspolitisk Forening henstiller, at der inden fremsættelsen af lovforslaget sættes tal på disse forhold. Du kan læse hele foreningens høringssvar her: Udeblivelsesdomme i sager med påstand om udvisning og anvendelse af telekommunikation med billede i retsmøder februar2019

 

Forbud til dømte seksualforbrydere – RPF er noget bekymrede

Retspolitisk Forening afgav den 10. februar 2019 høringssvar over udkast til lovforslag om ændring af straffeloven (forbud til dømte seksualforbrydere). Retspolitisk anerkender, at § 236-forbud, især i pædofilisager, kan være relevant for fremadrettet at beskytte børn mod den dømte seksualforbryder. Foreningen kan dog være bekymret for, at bevægelsesfriheden indskrænkes unødigt. Desuden kan Retspolitisk Forening ikke støtte op om politiets mulighed for, som tilsynsmyndighed, at udføre dette tilsyn uden en retskendelse. Du kan læse hele foreningens høringssvar her høringssvar om forbud til seksualdømte februar19

 

Forslag til lov om Center for Cybersikkerhed

 
Retspolitisk Forening afgav den 4. februar 2019 høringssvar over udkast til lov om ændring af lov om Center for Cybersikkerhed. Selvom Retspolitisk Forening anerkender, at der som følge af den enorme databehandling hos det offentlige, private virksomheder mv. er et behov for at beskytte og overvåge de meget store ind- og udgående datamængder, finder foreningen dog også, at der er retssikkerhedsmæssige interesser knyttet til den måde, hvorpå overvågning, opbevaring, videregivelse og sletning sker. Du kan læse hele foreningens høringssvar her: Høringssvar om cybersikkerhed februar 2019

Forslag til ophævelse af revisionsbestemmelsen i offentlighedslovens § 44 – høringssvar

Den 17. januar 2019 afgav Retspolitisk Forening høringssvar over lovforslag om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen, hvor revisionsbestemmelsen i offentlighedslovens § 44 ophæves. Retspolitisk Forening finder det uheldigt, at der endnu engang sker udsættelse af bestemmelsen. Foreningen henstiller til, at forslaget ikke vedtages, og at der i stedet fremsættes et forslag om en permanent ordning for aktindsigt i postlister. Du kan læse hele foreningens høringssvar her: Lov om offentlighed