Forfatterarkiv: medlemspleje

RPF støtter forslag om indførelse af granskningskommissioner

Høringssvar:

Retspolitisk Forening kan tiltræde behovet for i visse tilfælde at effektivisere arbejdet i undersøgelseskommissioner gennem den foreslåede granskningskommissionsordning samtidig med, at man bevarer retssikkerhedsgarantierne og kommissionens uafhængighed. Foreningen anser det for en kvalitet ved ordningen, at den er baseret på en direkte parlamentarisk forankring frem for at sammensætningen af kommissionen og dens kommissorium som udgangspunkt udgår fra justitsministeriet. På grundlag af de historiske erfaringer og ud fra principielle betragtninger kan Retspolltisk Foreningen helt tiltræde, at justitsministeren ikke fremover vil kunne nedlægge igangværende undersøgelseskommissioner uden Folketingets samtykke.

Retspolitisk Forening kan derfor støtte det fremsatte lovforslag.

Revideret forslag til ny epidemilov: Politikerne har ikke læst og forstået høringssvarene ordentligt

“Når man i disse dage læser og hører de politiske partiers udtalelser forud for 3. behandlingen – og vedtagelsen – af det reviderede forslag til ny epidemilov, får man et ubehageligt og uhyggeligt indtryk af, at de ikke har læst og forstået høringssvarene ordentligt, udtaler formanden” for Retspolitisk Forening, Bjørn Elmquist. “Mange af de problemer, som de nu udtrykker overraskelse over og – berettiget – bekymring for, er udførligt behandlet og påpeget i høringerne. Bedre sent end aldrig kan man måske godt nok sige, men slutresultatet tegner ikke til at blive tilfredsstillende, og derfor dukker nu ideen op om at beslutte en gennemgribende revision af loven til efteråret.”

Læs Retspolitisk Forenings høringssvar her: Høringssvar epidemilov 2

Nyt forslag til epidemilov – stadig plads til forbedring

Retspolitisk Forening – og mange andre – var meget kritiske over for forslaget om epidemilov, som blev fremsat i efteråret. RPF anerkender derfor regeringens uforbeholdne erkendelse af, at udkastet til lovforslaget fremsendt til høring den 9. oktober 2020 ikke duede.

Det nye forslag tilgodeser den nødvendige parlamentariske aktive deltagelse og dermed bredere demokratiske forankring, når det virkeligt strammer til. Dog foreslår vi, at arbejdet foregår “i salen” (og ikke i udvalg), hvorved alle folketingsmedlemmer kan være med og hvor offentligheden også kan følge med. 

Endvidere er vi kritiske over for, at gældende lovgivning kan fraviges, at der ikke er mulighed for at gøre indsigelse over for indgreb, og at der er udbredt mulighed for anvendelse af tvang. Der er behov for at inddrage befolkningen, hvis den tilsigtede adfærdsregulering af de enkelte individer skal have en mulighed for at blive realiseret. 

Læs hele høringssvaret her Høringssvar2 – Epidemiloven 2 jan21

Høringssvar: Skærpet straf for flugtbilisme – RPF er kritisk

Som alle andre ønsker RPF at få stoppet den form for adfærd, som regeringen i sit lovforslag om skærpet straf for flugtbilisme søger at dæmme op for. Vi noterer os med tilfredshed, at man i teksten ikke bruger udtrykket ”vanvidsbilister”, der ellers har bredt sig i offentligheden. Problemet med den betegnelse er, at vanvidshandlinger udfoldes af utilregnelige personlige og derfor kan relateres eller associeres med straffelovens § 16.

Omvendt er vi imidlertid ikke overbeviste om, at dette forslag om en markant forhøjelse af fængselsstraffene vil udgøre en tilstrækkelig effektiv indsats, og må med beklagelse konstatere, at der intet overhovedet er i lovforslaget og dets bemærkninger om den forebyggende indsats og forøgelse deraf, som er er en nødvendighed for at komme dette uhyggelige fænomen til livs. Man sidder derfor tilbage med en begrundet bekymring for, at regeringen forestiller sig, at længere fængselsstraffe er MIDLET til at stoppe ekstreme fartoverskridelser og flugtbilisme.

Læs hele høringssvaret her: Høringssvar: Skærpet straf for flugtbilisme

Høringssvar: leverandørsikkerhed i den kritiske teleinfrastruktur

RPF er ganske enig i, at der hersker et presserende behov for at øge leverandørsikkerheden i den kritiske teleinfrastruktur, og kan derfor støtte, at der som foreslået vedtages en lov som bl.a. vil give Center for Cybersikkerhed beføjelser til at forbyde visse aftaler om leverancer af kritisk teleinfrastruktur. 

Retspolitisk Forening opfordrer dog Folketinget til i forbindelse med behandlingen af lovforslaget at foretage en nøje og grundig gennemgang af alle de områder, hvor en form for hemmelig retspleje er gældende i Danmark, med henblik på at sammenholde (interrelatere) og genoverveje nødvendigheden af hver enkelt af dem.

Læs hele høringssvaret her: Høringssvar: leverandørsikkerhed i den kritiske teleinfrastruktur