Høringssvar: Danmark vil få en whistleblowerbeskyttelse på minimumsniveau.

Retspolitisk Forening har afgivet et meget grundigt høringssvar over udkast til forslag til lov om beskyttelse af whistleblowere.

I konklusionen skriver vi bl.a.

“Efter EU-direktivet har Folketinget pligt til at vedtage en lovgivning om whistleblowerbeskyttelse. Desværre har Justitsministeriet ikke benyttet lejligheden til at skabe en tilstrækkelig sikker og udbygget beskyttelse af whistleblowere.” og

“Såfremt lovforslaget vedtages i den nuværende form, vil Danmark have en whistleblowerbeskyttelse på minimumsniveau. Den foreslåede beskyttelse er blevet for snæver, og proceduren synes for bureaukratisk og noget kompliceret – navnlig er grænserne for ansvarsfriheden vanskelige at overskue for en whistleblower, der befinder sig i en belastet psykologisk situation. Det må forventes, at lovforslagets ordning ikke i tilstrækkelig grad vil motivere mulige whistleblowere til at fremkomme med deres informationer.”

Læs hele høringssvaret, som er delt op i  1. generelle bemærkninger, 2. positive tiltag til beskyttelse af whistleblowers, 3. elementer, der savnes i lovforslaget og 4. afsluttende konklusion. Høringssvar over udkast til forslag til lov om beskyttelse af whistleblowere

RPF er stærke modstandere af indførelse af mulighed for overførsel af asylansøgere til asylsagsbehandling og indkvartering i tredjelande

Retspolitisk Forening har afgivet høringssvar over udkast til lov om ændring af udlændingeloven (Indførelse af mulighed for overførsel af asylansøgere til asylsagsbehandling og indkvartering i tredjelande)

Første linie i høringssvaret: “Retspolitisk Forening kan ikke tilslutte sig forslaget.” Læs hele høringssvaret her: Høringssvar vedr overførsel af asylsager mm. marts21

RPF støtter forslag om indførelse af granskningskommissioner

Høringssvar:

Retspolitisk Forening kan tiltræde behovet for i visse tilfælde at effektivisere arbejdet i undersøgelseskommissioner gennem den foreslåede granskningskommissionsordning samtidig med, at man bevarer retssikkerhedsgarantierne og kommissionens uafhængighed. Foreningen anser det for en kvalitet ved ordningen, at den er baseret på en direkte parlamentarisk forankring frem for at sammensætningen af kommissionen og dens kommissorium som udgangspunkt udgår fra justitsministeriet. På grundlag af de historiske erfaringer og ud fra principielle betragtninger kan Retspolltisk Foreningen helt tiltræde, at justitsministeren ikke fremover vil kunne nedlægge igangværende undersøgelseskommissioner uden Folketingets samtykke.

Retspolitisk Forening kan derfor støtte det fremsatte lovforslag.

Revideret forslag til ny epidemilov: Politikerne har ikke læst og forstået høringssvarene ordentligt

“Når man i disse dage læser og hører de politiske partiers udtalelser forud for 3. behandlingen – og vedtagelsen – af det reviderede forslag til ny epidemilov, får man et ubehageligt og uhyggeligt indtryk af, at de ikke har læst og forstået høringssvarene ordentligt, udtaler formanden” for Retspolitisk Forening, Bjørn Elmquist. “Mange af de problemer, som de nu udtrykker overraskelse over og – berettiget – bekymring for, er udførligt behandlet og påpeget i høringerne. Bedre sent end aldrig kan man måske godt nok sige, men slutresultatet tegner ikke til at blive tilfredsstillende, og derfor dukker nu ideen op om at beslutte en gennemgribende revision af loven til efteråret.”

Læs Retspolitisk Forenings høringssvar her: Høringssvar epidemilov 2