Endnu en ændring i Udlændingelovgivningen – endnu større uoverskuelighed

Retspolitisk Forening har den 16. januar 2019 afgivet høringssvar over udkast til lovforslag om ændringer af Udlændingeloven, Integrationsloven, Repatrieringsloven m.m., der  bl.a. tilsigter at fremme hjemsendelser af flygtninge, højere straffe, øget selvforsøgelse ved nedsættele af offentlige ydelser samt ændring af bopælskravet for valgret og valgbarhed. 
 
Retspolitisk Forening finder igen anledning til at påpege uoverskueligheden i det lovtekniske kaos, udlændingeloven m.v. har været og til stadighed er udtryk for. Du kan læse hele foreningens høringssvar her Høringssvar – ændring i Udlændigeloven m.fl.

Ny ændring af udlændingeloven (beløbsordning): mere lovteknisk kaos og ekskluderende over for visse lande – høringssvar

Retspolitisk Forening har den 6. januar 2019 afgivet høringssvar over lovforslag om ændring af udlændingeloven, der indebærer en begrænsning af rekruttering af arbejdskraft efter beløbsordningen fra såkaldte tredjelande. Retspolitisk Forening finder den foreslåede afgrænsning af grundlaget for anvendelsen af beløbsordningen ekskluderende over for arbejdskraft fra lande, der ikke er på listen. Ligeledes finder Retspolitisk Forening anledning til igen at påpege det retssikkerhedsmæssigt betænkelige i det lovtekniske kaos, udlændigeloven længe har været og til stadighed er udtryk for. Du kan læse hele foreningens høringssvar her: Ændring af udlændingeloven (beløbsordning)

Straf for psykisk vold – læs RPF’s høringssvar

Den 18. december afgav  høringssvar over forslag til ændring af straffeloven m.fl., hvor der med en ny § 243 introduceres selvstændig straf for psykisk vold. Retspolitisk Forening kan overordnet tilslutte sig forslaget, men det er ikke uden betænkelighed, idet foreningen savner en mere fuldstændig definition af begrebet psykisk vold i strafferetlig sammenhæng, da begrebet af fundamentale retssikkerhedsmæssige grunde bør have et klart anvendelsesområde inden for strafferetten. Du kan læse hele foreningens høringssvar her: Høringssvar Straf for psyk vold dec18

Karantæneordning for bl.a. bandemedlemmer kan ramme børn. Se RPF’s høringssvar

Retspolitisk Forening afgav den 10. december høringssvar over en række bekendtgørelser, der implementerer en karantæneordning i ydelsessystemet for blandt andet bandekriminelle. Foreningen er bekymret for de tilfælde, hvor personer med forsørgelsespligt bliver ramt af ordningen i de nye bekendtgørelser, da konsekvenserne bliver særligt udtalte for børnene. Ligeledes savner Retspolitisk Forening undtagelsesbestemmelser, der kan være med til at motivere bandekriminelle til at forlade bandemiljøet. Du kan læse hele foreningens svar her: Høringssvar – introduktion af psykisk vold dec18 Høringssvar – ændring af bekendtgørelser som følge af L 77 om en karantæneordning i ydelsessystemet for bandekriminelle mfl dec18

Kulturel ekspertise i domstolene på tværs af 14 europæiske lande

Centre of Socio-Legal Studies på Oxford Universitet er med projektet EURO-EXPERT – støttet af det Europæiske forskningsråd – i gang med at undersøge kulturel ekspertise i domstolene på tværs af 14 europæiske lande.
De er derfor interesserede i at få svar fra jurister, advokater og dommere, samt ekspertvidner, landeeksperter og kulturformidlere og så et retvisende og fyldestgørende grundlag for undersøgelsen kan tilvejebringes. Hvis du hører til en af førnævnte grupper, vil Centre of Socio-Legal Studies være taknemmelige for dit input. 
Surveyen tager ca. 10 minutter og er helt anonym. Du tilgår undersøgelsen her:https://oxfordfacultyoflaw.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_a5DmXZoVOVe4LGJ

Du kan læse mere her Kulturel ekspertise i Europa